BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliga Mateusz (Uniwersytet Śląski), Kożusznik Barbara (Uniwersytet Śląski), Pollak Anita (Uniwersytet Śląski), Smorczewska Barbara (Uniwersytet Śląski), Adamek Dominik (Uniwersytet Śląski)
Title
Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji
Age as a condition of behaviors that increase organizational effectiveness
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 45-54, bibliogr. 26 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Efektywność organizacji, Starzenie się społeczeństw, Produktywność siły roboczej
Organisation effectiveness, Ageing of the population, Workforce productivity
Note
summ.
Abstract
Focus on achieving better results requires the participation of employees in an effort to objectives and involvement in the search for innovation and develop adaptability. The aim of the research is to present how age differentiate the level of organizational citizenship behaviors and behaviors based on the regulation of impact and deinfluentization. Results of statistical analysis confirmed the differences of the level of organizational citizenship behaviors and behaviors based on the regulation of impact and deinfluentization among employees in various age. Conducted analysis might be helpful for further research on the importance of social factors for the growth of the organization's efficiency. (fragment tekstu)

Focus on achieving better results requires the participation of employees in an effort to objectives and involvement in the search for innovation and develop adaptability (Chwalibóg 2013). The aim of the research is to present how age differentiate the level of organizational citizenship behaviors and behaviors based on the regulation of impact and deinfluentization. Results of statistical analysis confirmed the differences of the level of organizational citizenship behaviors and behaviors based on the regulation of impact and deinfluentization among employees in various age. Conducted analysis might be helpful for further research on the importance of social factors for the growth of the organization's efficiency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator. Kraków: Wydawnictwo AKADE.
 2. Babcock-Roberson M. E., Strickland O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. The Journal of Psychology, No. 144.
 3. Bahrami M.A., Montazeralfara, R., Hashemi Gazar S., Dehghani Tafti, A. (2013). Demographic Determinants of Organizational Citizenship Behavior among Hospital Employees. Global Business and Management Research: An International Journal, No. 5.
 4. Buluc B. (2015). The Relationship Between Academic Staff's Perceptions Of Organizational Justice And Organizational Citizenship Behaviors, Studia Psychologica No. 57.
 5. Chwalibóg E. (2013). Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji. W: P. Wachowiak, (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 6. Deci E.L., Ryan R.M. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 7. Diener E., Lucas R. E., Oishi S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: WN PWN.
 8. DuBrin A. J. (2013). Proactive Personality and Behavior for Individual and Organization Productivity. Edward Elgar Publishing.
 9. Huang Y. K., McDowell J., Vargas P. (2015). How Old I Feel Matters: Examining Age-Related Differences in Motives and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Park and Recreation Administration, No. 33.
 10. Jachnis A. (2008). Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia. Warszawa: Difin.
 11. Kofta M. (2001). Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna. W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: WN PWN.
 12. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 05.3.2014, dostęp: 23.06.2015, doi: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_pl.pdf
 13. Kożusznik B. (2005). Regulowanie wpływu kierowniczego. Koncepcja świadomego osłabiania wpływu - deinfluentyzacji. W: B. Kożusznik (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 14. Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Kożusznik, B. (2007). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Lian L. K., Tui L. G. (2012). Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effect of Subordinates' Competence and Downward Influence Tactics. Journal of Applied Business and Economics, No. 13.
 17. MacKenzie S. B., Podsakoff P. M., Podsakoff N. P. (2011). Challenge-Oriented Organizational Citizenship Behaviors And Organizational Effectiveness: Do Challenge-Oriented Behaviors Really Have An Impact On The Organization's Bottom Line? Personnel Psychology No. 64.
 18. Mauritz A.V.R.P. (2012) Employee Age & Organizational Citizenship Behavior. An empirical study on the influence of Occupational Future Time Perspective [Master's Thesis].
 19. Organ D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Human Performance, No. 10.
 20. Organ D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. England: Lexington Books.
 21. Organ D. W., Podsakoff P. M., MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. SAGE Publications, Inc.
 22. Organ D. W., Ryan K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behawior. Personnel Psychology No. 48.
 23. Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., Bachrach D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, No. 26.
 24. Statystyki zatrudnienia i wieku. Zaczerpnięte w dniu 23.06.2015. Doi: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl
 25. Woszczyk P. (2013). Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywnosści organizacji. W: P. Woszczyk i M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: HRP Group.
 26. Zhang, D. (2011). Organisational Citizenship Behaviour, White Paper, dostęp: 30.06.2015, doi:https://cdn.auckland.ac.nz/assets/psych/about/our-people/documents/Deww Zhang - Organisational Citizenship Behaviour - White Paper.pd
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu