BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Thel Karolina (Uniwersytet Warszawski)
Title
Aktywność zawodowa w okresie starości w opiniach przedstawicielek dwóch pokoleń
Professional activity in the old age in the opinions of female representatives of two generations
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 67-77, bibliogr. 5 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne, Wiek emerytalny
Female economic activity, Ageing of the population, Demographic transformation, Retirement age
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie problemu wydłużania aktywności zawodowej w świetle opinii kobiet. Przyczyny zainteresowania tematem wypływają z konsekwencji procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy i systemu emerytalnego. Kluczowymi wyzwaniami wydają się tu następujące kwestia: potrzeba uruchomienie potencjału starszych pracowników poprzez poprawę wskaźników zatrudnienia w grupach powyżej 50 roku życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu wiek, wspieranie motywacji, kształtowania właściwych relacji międzypokoleniowych w środowisku pracy oraz podwyższanie wieku emerytalnego (ustawowego i realnego). (fragment tekstu)

Demographic changes seen in Europe represent the challenge for social protection system and for the job market. In most countries of European Union we can see a clear tendency to increase retirement age. In our country breaking the reluctance towards the attempts of increasing retirement age appears to be difficult, and only a small percentage of employees decide to continue their professional career after coming to retirement age. The aim of research was to deepen the diagnosis concerning the phenomenon of low professional activity of women being at retirement age by looking into intergeneration differences. Results shows negative attitude to the idea of professional activity in the old age, which is motivated mainly by health problems, labor market conditions and women's double burden. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CBOS, Polacy wobec własnej starości, BS/94/2012, Warszawa, lipiec 2012.
  2. Szukalski P., Aktywność zawodowa i plany związane z wiekiem przejścia na emeryturę, w: P. Szukalski (red.): To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, ISP, Warszawa 2008.
  3. Kleer J., Starzenie się ludności - konsekwencje ekonomiczne i społeczne - zarys problematyki, w: J. Kleer (red.) Konsekwencje ekonomiczne i społeczne procesu starzenia się społeczeństwa, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2008.
  4. Kijak R., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
  5. Styrc M., Transfery międzypokoleniowe w sieci transferów prywatnych, w: I. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu