BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszman Krystyna (Uniwersytet Śląski), Brandt Anna (Uniwersytet Śląski)
Title
Różne oblicza starości i międzypokoleniowych relacji rodzinnych z perspektywy dorosłych wnuków
Various faces of ageing and intergenerational family relationships from the perspective of adult grandchildren
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 79-91, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pokolenia, Rodzina, Starzenie się społeczeństw, Przyrost naturalny
Generation, Family, Ageing of the population, Birth rate
Note
summ.
Abstract
Współcześni badacze podkreślają że człowiek rozwija się przez całe swoje życie. Zjawisko starzenia się społeczeństwa i równocześnie wydłużająca się średnia życia są uwarunkowane wieloaspektowo i wiążą się z szeroko pojętym wzrostem dobrobytu i ogólnej jakości życia, jak i ze zmniejszaniem się przyrostu naturalnego. Przewiduje się, że tendencje te będą miały charakter wzrostowy, co wpłynie na strukturę wieku ludności i przyspieszy wzrost starzenia się społeczeństwa. Spodziewać się zatem można szeroko pojętych konsekwencji na poziomie medycznym, ekonomicznym, psychologicznym i społecznym. W świetle powyższych prognoz zasadne wydaje się zainteresowanie badaczy różnymi sferami jakości życia seniorów. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to make a quick overview of the literature concerning not only the variety of concepts of ageing and activities that older people may take in their free-time, but also the significance of intergenerational family relationships, especially the grandparents-grandchildren relationship. On this background authors' own research on this topic is presented. The obtained results confirmed the hypothesis that younger grandparents are more vital and have more free-time activities than the older. Moreover, the findings indicate the importance of role that grandparents may play in grandchildren's life ('stabilizer', 'family national guard', 'arbiter', 'historian') regardless of their age. It is also shown that with increasing age and declining social networks grows the need to maintain close contact with younger generations of the family. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appelt K., Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków, w: Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. A. Brzezińska et al., Poznań 2007.
 2. Baruch: http://www.psychiatria.pl/artykul/starzenie-sie/650.html, 18.06.2015.
 3. Cuber T., Dobrowolska B., Kościołek A., Mianowska V., Wybrane aspekty pedagogiczno-etyczne w opiece nad pacjentami w podeszłym wieku, Problemy Pielęgniarstwa, nr 18 (4), 2010.
 4. Czekanowski P., Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2003.
 5. Karasek M., Starzenie się a rytmy biologiczne, Przegląd Menopauzalny nr 3, 2003.
 6. Marchow M., Późna dorosłość - szanse rozwoju. Remedium, 6 (136), 2004.
 7. Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K., Oblicza starości - przegląd piśmiennictwa. Psychogeriatria Polska nr 9 (2) , 2012.
 8. Niezabitowski M., Sieci wsparcia i więzi społeczne ludzi starszych. Stan teorii i badań socjologicznych a potrzeby praktyki, w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Łódź 2008.
 9. Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, w: Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Kraków 2008.
 10. Pędich W., Ludzie starzy, Warszawa 1996.
 11. Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa, 1990.
 12. Posłuszna M., Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych. Nowiny lekarskie 81 (1), 2012.
 13. Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.
 14. Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się. w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2007.
 15. Szukalski P., Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach - kilka refleksji, w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, red. J. Grotowska-Leder, Łódź 2008.
 16. Włodarski: http://wyborcza.pl/1,75248,1432992.html, 19.06.2015
 17. Wnuk W., O potrzebie budowania więzi międzyludzkich, http://ludzkasprawa.pl/content/view/507/44/, 25.06.2015
 18. Zając-Lamparska L., Stosunek wobec starości i ludzi starszych i ich wnuków, Społeczeństwo i Rodzina, nr 31 (2), 2012.
 19. Zięba-Kołodziej B., Rola dziadków w życiu rodziny. Bydgoszcz, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu