BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ślazyk-Sobol Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Przywiązanie organizacyjne oraz satysfakcja zawodowa pracowników 40+ zatrudnionych w elastycznych formach pracy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 93-107, bibliogr. 22 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Elastyczność zatrudnienia, Zadowolenie z pracy, Lojalność pracowników, Praca zdalna
Flexible employment, Job satisfaction, Employee loyalty, Remote work
Note
summ.
Abstract
Problematyka przywiązania do organizacji oraz satysfakcji zawodowej staje się jednym z kluczowych tematów badań z zakresu psychologii pracy i organizacji. Według autorów ciekawym, ale słabo zweryfikowanym empirycznie obszarem jest właśnie poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poczucie przywiązania organizacyjnego wśród pracowników zatrudnionych w elastycznych formach pracy, charakteryzujących się niepewnością zatrudniania, czasowością, czyli względnie krótkimi ramami czasowymi kontraktu psychologicznego i formalnego oraz zmiennością warunków pracy. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących przywiązania organizacyjnego a także satysfakcji z pracy, przeprowadzonych na próbie polskiej populacji pracowników elastycznych. Inspiracje badawcze związane z podjętym tematem dotyczą sprawdzenia, czy w warunkach zatrudnienia w atypowych formach pracy możliwe jest doświadczanie takich stanów, jak przywiązanie do organizacji i lojalność wobec niej, czy jest możliwe takie identyfikowanie się z organizacją, jak w analizach opisywanych w oparciu o tradycyjne zatrudnienie pracowników - wpływające na tendencję pozostania w organizacji, skłonność do poświęcenia się na jej rzecz, a także na satysfakcję, efektywność pracy i wszystko, co konieczne w celu zbudowania trwałej relacji pracownika z pracodawcą. Niestety w przypadku elastycznych rozwiązań kadrowych, podstawową wymienianą przez praktyków trudnością jest kreowanie takich warunków, które sprzyjają identyfikacji z pracodawcą, szczególnie w sytuacji, w której występuje zjawisko mnogości zatrudnienia. Przykładem takiego stanu rzeczy jest zjawisko pracy tymczasowej i podwójnej strony umowy, pracodawcy formalnego, którym jest agencja pracy tymczasowej i pracodawcy, na rzecz którego wykonywana jest praca - firmy użytkownika, do której oddelegowany jest pracownik. Podobnie zdarza się w sytuacji niejasności roli pracodawcy, jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, dla której stroną jest klient, będący "jakby" pracodawcą. W każdej nietypowej formie zatrudnienia, niezależnie czy rozpatrujemy telepracę, umowę na zastępstwo, czy prace sezonowe pojawiają się podobne wątpliwości dotyczące przywiązania do organizacji oraz odczuwania satysfakcji z pracy. Według autorów artykułu uzasadnione jest poddawanie w refleksję, czy w ogóle w warunkach elastycznego zatrudnienia możliwe jest kreowanie postaw lojalności i przywiązania oraz satysfakcji zawodowej. Z drugiej strony jednak brak przywiązania organizacyjnego mógłby także stanowić skuteczną strategią zaradczą w sytuacjach częstych zmian i ewentualnych kosztów wynikających z utraty obiektu przywiązania, zakończenia zatrudnienia, rozwiązania umowy. (fragment tekstu)

The article covers the issue of organisational attachment as well as the job satisfaction in the among staff under flexible employment in Poland. It presents the results of empirical studies covering 872 respondents employed (older than 40 years) under nine flexible forms of work: employed for a specified period of time, part-time, commission contracts (contracts of mandate), self-employed people, remote workers (telecommuters), for substitution, temporary and seasonal workers as well as employed under social economy. The research was exploratory in its character due to a lack of data on these variables in the Polish non-traditional forms of employment. Empirical results confirm that the results of organisational attachment and job satisfaction are average and probably don't differ from the attitudes in traditional forms of employment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backer H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66.
 2. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, Tom 8, Nr 0/2002.
 3. Beard K.M., Edwards J.R.(1995). Employees at Risk: Contingent Work and the Psychological Experience of Contingent Workers. In: Trends in Organizational Behavior. Eds. C.L. Cooper, D.M. Rousseau. Wiley, New York.
 4. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Wągrowska-Koski E.: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników. Medycyna Pracy 2010; 61(1).
 5. Cialdini R. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Dobrowolska M.(2007).(red.). Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Podręcznik, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 7. Dobrowolska M. (2008), (red.).Spółdzielnie socjalne od A do Z. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
 8. Dobrowolska M., (2010). Alternatywne formy zatrudnienia alternatywą dla zatrudnienia tradycyjnego, w: Dobrowolska M., (red). Rozwiązywanie problemów społecznych - wytyczne dla zwiększania integracji zawodowej 50+ w regionie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
 9. Dobrowolska M., (2011). Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age/Elastyczne formy zatrudnienia wobec problemów bezrobocia późnej dorosłości, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Dobrowolska M., (2012). Employee and flexible forms of employment - a theoretical analysis and empirical studies/ Pracownik i elastyczne formy zatrudnienia. Analiza teoretyczna i studia empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Dobrowolska M. (2013). Postrzeganie zachowań nieetycznych przez pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach zatrudnienia, w: Chudzicka-Czupała A., red.: Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3013.
 12. Ellingson J. E., Gruys M. L., & Sackett P. R. (1998). Factors related to the satisfaction and performance of temporary employees. Journal of Applied Psychology, 83(6).
 13. Foley M. (1998). Flexible Work, Hazardous Work: The Impact of Hazardous Work Arrangements on Occupational Health and Safety in Washington State, Reserch in Human Capital and Development. JAI Press, New York.
 14. Gottfried H.(1991). Mechanisms of Control in the Temporary Service Industry. "Sociological Forum",No. 6.
 15. Hackman R., Odldham G. (1976). Motivation through the Design of Work: Test of a Theory. Organisational behawior and human performance, No16.
 16. Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research, and application. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 17. Newman, D.A., Harrison, D.A. (2008). Been There, Bottled That: Are State and Behavioral Work Engagement New and Useful Construct "Wines"? Industrial and Organizational Psychology, 1.
 18. Nollen, S. D., Axel, H. (1996). Managing Contingent Workers: How to Reap the Benefits and Reduce the Risks. New York: AMACOM.
 19. Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T, Boulian P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59.
 20. Rogers J.K. (1995). Just a temp: experience and structure of alienation in temporary clerical employment. Work and Occupations, 22.
 21. Wziątek-Staśko A. (2009). Atypowe formy zatrudnienia a realizacja funkcji motywacyjnej - operacjonalizacja na przykładzie Agencji Pracy Tymczasowej, [w]: Foltys J., Uramova M., Lesakova L., Wziątek-Staśko A. (red.) Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Wyd. Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 22. Wziątek-Staśko A., (2014). Model kultury organizacyjnej czynnikiem determinującym efektywność zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, [w]: Jabłoński A., Jabłoński M., "Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju", Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu