BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Diec Agata (Uniwersytet Śląski), Diec Joachim (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
Title
Mutualizm czynnika politycznego i psychologicznego w kontekście starzenia się społeczeństw
Mutual relationships between political and psychological factors within the context of aging
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 109-116, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Struktura demograficzna, Długość życia
Ageing of the population, Demographic structure, Life expectancy
Note
summ.
Abstract
Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem występującym na całym świecie, choć nie we wszystkich regionach z równą intensywnością. Podkreślają to badania uogólnione w wielu dokumentach, m.in. w raporcie ONZ stanowiącym produkt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 54/262 z 25 maja 2000 i podkreślającym cztery istotne powszechniki. Starzenie się stanowi zjawisko bez precedensu w dotychczasowej historii świata. Nigdy dotąd bowiem populacja ludzka w skali globalnej nie wykazywała tak gwałtownego wzrostu średniej oczekiwanej długości życia. Raport ocenia, że w roku 2050 liczba osób w wieku powyżej 60 roku życia przewyższy liczbę młodszej części społeczności świata. Fakt ten wpływa na całość populacji, na ludzi w każdym wieku i każdej płci, co rzutuje na powstanie wyzwania w postaci niezbędnej solidarności międzypokoleniowej. Starzenie się wpływa na wszystkie sfery życia, dotyczy sfery zdrowia publicznego, ale także kwestii ekonomicznych, związanych z profilem konsumpcji, rynkiem pracy, systemem emerytalnym i podatkowym, jest zjawiskiem długotrwałym i pogłębiającym się. (fragment tekstu)

Aging is a significant characteristic of modern world's population despite some regional differences. It strongly influences both the political sphere and the mental one, which are profoundly interrelated. Aged democratic societies contrary to the ones governed by authoritarian regimes tend to impose a characteristic input of social demands to the system claiming a conversion towards solutions which might be less acceptable to the younger part of the population. This poses a threat of young adults' migration and in the same way some intensification of a new social burden. Older societies because of their average mental construction present more rational elective preferences, rely more on recommendation and habits, fossilizing the political stage. On the other hand, the political factor may affect the mental sphere of aging societies as well both because of physical/economic reasons and direct psychological impact. In the first case the matter of dispute lies mostly in fear and frustration caused by limited abilities of self-defense whereas the direct impact boils down to such outputs as strengthening stereotypical stigmatization, the feeling of marginalization or anxiety of a person whose contextual world is fading away. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman, Z. (2006) Płynna nowoczesność, Kraków.
 2. Brzezińska, A. I., Wilowska, J. A. (2010). Starość w kontekście psychologii pozytywnej, w: K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska (red.), Pomyślna starość, Poznań.
 3. Easton, D. (1965) A Systems Analysis of Political World, New York.
 4. Easton, D. (1975) Analiza systemów politycznych, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (wybór i opracowanie), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa.
 5. Lasher, K. P., & Faulkender, P. J. (1993). Measurement of aging anxiety: Development of the Anxiety about Aging Scale. "International Journal of Aging and Human Development", 37.
 6. The Future Global Muslim Population Projections for 2010-2030, "Forum on Religion & Public Life", Pew Research Center, January 2011.
 7. Lau, R.R.: Modele podejmowania decyzji, w: Psychologia polityczna (2008), red. David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis, Kraków.
 8. Malashenko, A. (2013) The Dynamics of Russian Islam, Carnegie Moscow Center, Feb 2013.
 9. Paszkiewicz, K. (2004), Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław.
 10. Pikuła, N. (2011) Etos starości w kontekście społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków.
 11. World Population Ageing 1950-2050, Population Division, DESA, United Nations.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu