BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiła-Sieradzka Marta (Uniwersytet Śląski), Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim a satysfakcja zawodowa pracowników realizujących kariery linearne
Human assets management and job satisfaction of workers implementing linear careers
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 159-172, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zadowolenie z pracy, Kariera zawodowa, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Job satisfaction, Professional career, Human Capital Management
Note
summ.
Abstract
Dbanie o poziom satysfakcji zawodowej pracowników poprzez efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji stanowi obopólny interes pracowników i pracodawców. Dla pracowników oznacza realizację najważniejszych potrzeb, a dla pracodawców wysoki poziom efektywności pracy, identyfikację z firmą, dbałość o jakość świadczonej usługi czy produktu, a w efekcie zadowolenie klientów. Wielu badaczy problematyki związanej z zawodowym funkcjonowaniem człowieka zwraca uwagę na fakt, że owa wspólnota interesów kluczowych interesariuszy uzasadnia ciągłą weryfikację wiedzy w tym obszarze oraz podejmowanie celowych i świadomych działań na rzecz optymalizacji warunków realizacji kariery zawodowej we współczesnym świecie. Obecna dynamika zmian na rynku pracy skłania do badawczych eksploracji i poszukiwania rozwiązań wpływających na podnoszenie poziomu satysfakcji wśród różnych grup zawodowych. Analiza porównawcza preferencji pracowników, w kwestii czynników decydujących o poziomie oraz barierach satysfakcji zawodowej dowodzi, iż nie bez znaczenia są uwarunkowania socjodemograficzne, regionalna specyfika rynku prac, forma zatrudnienia, model realizowanej kariery, działalności firmy i jej wielkość, a także jej kultura organizacyjna. Mimo globalizacji procesów pracy, a co za tym idzie upowszechnianiu praktyk zarządzania kapitałem ludzkimi standaryzującymi i implementującymi swoje rozwiązania na grunt środowiska organizacyjnego ważnym jest, aby w tych procesach nie pomijać czynników odpowiedzialnych za satysfakcję zawodową grup pracowniczych realizujących różne modele karier. (fragment tekstu)

Work is one of the most important human activities, it absorbs the great part of human's physical, intellectual and emotional reserves. Doing the work has main purpose: optimum effort of those reserves should bring the greatest satisfaction and should contribute to achieve the aims. The current dynamics of changes on labor market encourages to explore and to search the elements of human assets management that have influence on the level of job satisfaction among the employee groups with different career models. The professions implemented in linear models of careers have become the area of authors' interest. Studies and research have enabled to present observed differences between the areas of human assets management related to the sense of professional satisfaction in groups of miners with different work experience. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arthur, M. B., The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry, "Journal of Organizational Behavior" nr 15, 1994.
 2. Bańka A., Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, w: Współczesna psychologia pracy i organizacji, red. A. Bańka, E. Turska, Z. Ratajczak, Katowice 2006.
 3. Briscoe J.P., Hall D.T.,The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, "Journal of Vocational Behavior" nr 69, 2006.
 4. Chrupała-Pniak M., Satysfakcja zawodowa-artefakty czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego Przegląd koncepcji teoretycznych i podejśc badawczych, "Edukacja Ekonomistów i Menedzerów" nr 2, 2010.
 5. Czerw A., Borkowska A., Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, " Psychologia Społeczna" tom 24(15), 2010.
 6. Dobrowolska M., Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia-wybrane problemy, "Czasopismo Psychologiczne" nr 18 (2), 2012.
 7. Dobrowolska M., Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age, Kraków 2011.
 8. Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa 2014.
 9. Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory karier zawodowych, Bydgoszcz 2013.
 10. Łukasiewicz G., Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Kraków 2010.
 11. Merecz D., Andysz A., Zagadnienia teoretyczne, w: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy-uwarunkowania i skutki, red. D. Merecz, Łódź 2010.
 12. Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań, 2009.
 13. Piorunek M., Od stabilizacji do chaosu zawodowego. Scenariusz biografii zawodowych etapu średniej dorosłości, " Studia Edukacyjne" nr 14, 2010.
 14. Siuta-Stolarska B., Siuta-Brodzińska., Wartości a satysfakcja zawodowa, " Zeszyty Naukowe WOWL", nr 2, 2011.
 15. Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, "Problemy Zarzadzania" nr 4 (34), 2011.
 16. Strykowska M., Zarządzanie karierą zawodową jako forma przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Warszawa 2012.
 17. Turska E., Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Katowice 2014.
 18. Turska E., Stasiła-Sieradzka M., Diec A., Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych, " Czasopismo Psychologiczne" nr 2, 2012.
 19. Wudarzewski G., Satysfakcja z pracy- konceptualizacja pojęć w świetle badań literatury, " Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" nr 5(37), 2013.
 20. Wziątek-Staśko A., Diversity Management- narzędzie skutecznego motywowania pracowników, DIFIN, Warszawa 2012.
 21. Wziątek-Staśko A., Motywatory niematerialne skutecznymi narzędziami doskonalenia procesu motywowania w organizacjach zarządzających różnorodnością-w oparciu o wyniki międzynarodowych badań empirycznych, [w]: Brzóska J., Pyka J. (red.) " Organizacja i Zarządzanie" z.73, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, nr 1919.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu