BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajczykowska Marta (Politechnika Śląska)
Title
Środowisko terapeutyczne nowe podejście do projektowania domu seniora
Therapeutic environment a new approach to design of nursing home
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 173-180, bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi
Ageing of the population, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Postęp cywilizacyjny i rozwój medycyny jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dekad, sprawiły, że średnia długość życia w większości społeczeństw wysokorozwiniętych uległa zdecydowanemu wydłużeniu. Z danych statystycznych wynika, że średnia długość życia w latach 1955-1995 wzrosła z 47 do 65 lat. Efekt ten jest szczególnie widoczny w krajach zamożnych i wysoko rozwiniętych. W związku z tym, w wielu krajach Europy Zachodniej obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa i związany z tym narastający problem osób starszych i samotnych, którym podeszły wiek uniemożliwia samodzielną egzystencję. Wiąże się to w dużej mierze ze zmianami w mentalności społecznej prowadzącymi do zaniku tradycyjnego modelu dużych rodzin wielopokoleniowych, w których osoby starsze, opiekujące się licznymi dziećmi, pełniły istotną rolę wychowawczą, zapewniającą im jednocześnie poczucie utylitarności. Kolejnym aspektem wpływającym na izolację osób starszych ze społeczeństwa są zmiany w strukturze społecznozawodowej, które sprawiają, że ich rodziny nie są w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad starszymi ludźmi. Należy jednak pamiętać, że problem starzenia się społeczeństwa dotyczy nie tylko krajów Europy Zachodniej lecz również Polski. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego ostatnie dwudziestopięciolecie w Polsce charakteryzowało się zdecydowanym spowolnieniem wzrostu demograficznego oraz istotnymi zmianami w strukturze wiekowej naszego kraju. Konsekwencją wspomnianych zmian jest narastanie przytoczonego wcześniej problemu osób starszych, jednakże w przeciwieństwie do krajów bardziej zamożnych, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania w Polsce często zdarza się, że osoby te nie są objęte wystarczającą opieka socjalną pozwalającą im na korzystanie z domowych wizyt rehabilitacyjnych i różnego rodzaju opieki specjalistycznej. Dlatego też zasadnym wydaje się skoncentrowanie większej ilości środków finansowych na budowę i rozwój Domów Pomocy Społecznej (DPS), mogących stanowić miejsce zamieszkania i wypoczynku osamotnionych starszych osób. (fragment tekstu)

Nursing home, designed in a modernist trend, is a place of isolation of older people from society. A new approach in the design of such facilities is to create a therapeutic environment, changing their role and importance in the urban space. Changes in the theoretical approach in designing take place in two contexts: on the inner space, involving the creation of friendly and stimulating living conditions and outer space including integration with the environment. The therapeutic approach is presented in an exemplary project, which focuses on the importance and position of the residents, the organization, forms of architectural and interior design as well as relationships with the public and surrounding space. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blundell Jones P., 2002. The hospital as building type. The Architectural Review, March.
 2. Chand S., 2002. Architecture and the hospital. Architecture Australia, July/August.
 3. Davis A.M., 1999, Global aging and health in the next century. Jeruzalem.
 4. Day K., Carreon D., Stump C., 2000. The Therapeutic Design of Environments for People With Dementia: A Review of the Empirical Research. The Gerontologist, 40.
 5. Frąckiewicz 2001. Społeczno-demograficzne problemy starzenia się społeczeństwa polskiego. Białystok.
 6. Gesler W., Bell M., Curtis S., Hubbard P., Francis S., 2004. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 10.
 7. Główny Urząd Statystyczny, 2013. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny, 2014. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014- 2050. Warszawa.
 9. Jahowicz A., 2006. Domy pomocy społecznej - konieczność czy może luksus? : Sytuacja DPS w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej. Polityka społeczna, 6.
 10. Susłowska M., 1989. Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa.
 11. Synak B., 2002. Polska starość. WUG, Gdańsk.
 12. Urlich R., Zimring C., 2004. The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity. The Center for Health Design, September.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu