BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Anita (Uniwersytet Śląski), Wala Danuta (Uniwersytet Śląski)
Title
Samotność i satysfakcja z życia kobiet w wieku senioralnym
Loneliness and life satisfaction in late-ages women
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 181-192, bibliogr. 32 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Jakość życia, Kobieta, Ludzie starsi
Ageing of the population, Quality of life, Woman, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy aktywizacja, liczba osób zamieszkałych z osobą starszą w jednym gospodarstwie domowym i jej status formalny, pozostają w zależnościach z poziomem samotności i satysfakcją z życia kobiet po 60 roku życia owdowiałych i zamężnych. Na podstawie doniesień empirycznych, przyjmuje się, że małżeństwo ma pozytywny wpływ na życie człowieka. Przypuszczać zatem można, że osoby żyjące samotnie, (z powodu utraty partnera) są tych wpływów, przynajmniej częściowo, pozbawione i tym samym mogą one wykazywać niższą satysfakcję z życia i wyższe poczucie osamotnienia. (fragment tekstu)

The main aim of the study was to find some relations between loneliness and life satisfaction in different groups of late-ages women. Methods and groups: the research group consisted of 125 persons (62 widows and 63 spouses) aged from 62 to 90. The data was collected using following tools: Life Satisfaction Scale by Diener, Emmons, Larson and Griffins; Loneliness Research Scale by Dolega and poll created by authors. Results: Using parametric and nonparametric tests it was found there were same significant differences between widows and spouses in loneliness, as well as in the case of active and non-active women. There were no significant findings in life satisfaction at all. Discussion: It seems loneliness and life satisfaction are independent factors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bugajska, B., Timoszyk-Tomczak, C. (2013). Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. Opuscula Sociologica, 2(4).
 2. Bukowska, M. (2008). Samotność dzieci, młodzieży i osób starszych. W: S. Marynowicz (red. graf.), Zagadnienie samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej. Kraków: Wydawnictwo MCDN.
 3. Brzezińska, A.I., Wilkowska, J.A. (2010). Starość w kontekście psychologii pozytywnej. W: K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska (red.), Pomyślna starość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.
 4. Czapiński, J. (2004). Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowie, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (2013). Contemporary economics. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia polaków. 7.
 6. Czekanowski, P. (2002). Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie. W: B. Synaka (red.), Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Dąbrowska, Z. (2001). Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne, 13.
 8. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. i Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49.
 9. Diener, E., Lukas, R.E. i Oishi, S. (2002). Subjective well-being. The science of happiness and life satisfaction. W: C. R. Snyder i S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press.
 10. Dołega, Z. (2013). Skala do badania samotności (SBS). Przegląd psychologiczny, 56(3).
 11. Dziuban, A. (2010). Społeczny obraz starości i spostrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa. Gerontologia Polska, 3(18).
 12. Finogenow, M. (2013). Poczucie koherencji, a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym. Psychologia Społeczna, 8(26).
 13. Furmanek, W. (2012). Samotność w życiu dorosłego człowieka. W: M. Skowronek (red.), Deficyt miłości. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 14. Głębocka, A. i Szarzyńska, M. (2005). Wsparcie społeczne, a jakość życia ludzi starszych. Gerontologia Polska, 13(4).
 15. Halicki, J. (2004). Wyłączenie się jako czynnik ryzyka niepomyślnego starzenia. Edukacja dorosłych, 3.
 16. Hołtyń, B. (2009). Wsparcie społeczne. W: E. Indykiewicz (red.), Małżeństwo i wsparcie. Czy małżonkowie o różnych cechach osobowości są w stanie udzielać sobie wsparcia? Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 17. Janicka, I. (2012). Poczucie dobrostanu u osób poślubionych, kohabitujących i u singli. W: A. Lewandowska-Walter i T. Rostowska (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 18. Juczyński, Z. (2009). Skala satysfakcji z życia (SWLS). W: T. Szustrowa (red.), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych.
 19. Kędziora-Kornatowska, K. i Zielińska-Więczkowska, H. (2009). Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Gerontologia Polska, 3(17).
 20. Kędziora, S. (2011). Duchowość i religijność osób starszych. W: A. Fabiś i M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się. Bielsko-Biała: Omnidium.
 21. Kozieł D., Trafiałek E. (2009). Starość - obawy, nadzieje, oczekiwanie. Wybrane zagadnienia z gerontologii. W: G. Nowak-Starz, B. Zbożny (red.), Aktywność edukacyjna seniorów jako forma profilaktyki gerontologicznej. Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Diecezjalne.
 22. Kubicki, P., Olcoń-Kubicka, P. (2010). Osamotnienie osób starszych w Polsce - skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku. Studia Humanistyczne AGH, 8.
 23. Leszczyńska-Rejchert, A. (2007). Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 24. Mayers, D.G. (2004). Bliskie związki a jakość życia (przeł. J. Radzicki). W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 25. Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, 1(140).
 26. Plopa, M. (2007). Kwestionariusz Dobrego Małżeństwa (KDM-2). W: B. Pietrulewicz i D. Porębska (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 27. Rogala, S. (2009). Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny. Przewodnik Lekarski, 1.
 28. Różycka, J. (1971). Badania własne. Część doświadczalna W: J. Różycka (red.), Psychologia zachowania się kobiet w wieku starszych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 29. Steuden, S. (2011). Wprowadzenie w problematykę starzenia się i starości. W: M. Docewicz (red.), Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Tucholska, S. (2009). Psychologiczna analiza procesu żałoby. W: S. Steuden i S. Tucholska (red.), Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 31. Witkowski, J (2000). Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych. W:. A. Chodyra i J. Szymańczak (red.), Seniorzy w społeczeństwie polskim. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz.
 32. Zych, A. A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Jak być starym?. Katowice: Śląsk.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu