BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupa Natalia (Uniwersytet Śląski), Bogacz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Aktywność turystyczna w późnej dorosłości i starości. Motywacja, postawy i dobrostan psychiczny
The touristic activity of seniors. Motivation, attitudes and psychological well-being
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 207-220, bibliogr. 44 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Czas wolny, Aktywność turystyczna, Indywidualna konsumpcja usług turystycznych, Ludzie starsi, Dobrostan
Ageing of the population, Leisure time, Tourist activity, Individual consumption of touristic services, Elderly people, Well-being
Note
summ.
Abstract
Wraz ze wzrostem liczby seniorów i zmianą ich nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego, pojawia się coraz więcej opracowań naukowych dotyczących aktywności turystycznej osób starszych. Badania te, choć wydają się być silnie związane z psychologią, częściej konstruowane są z pobudek marketingowych, a poznanie grupy starszych turystów ma służyć skutecznej promocji usług z tego sektora. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest ustalenie, jakich aktywności podejmują się współcześni seniorzy, jak wygląda turystyka w okresie późnej dorosłości oraz jakie płyną z niej korzyści dla osób starszych. Co więcej, chcemy zwrócić uwagę na to, jakie rodzaje badań z zakresu aktywności turystycznej seniorów są podejmowane, jakie czynniki wpływają na ograniczone możliwości generalizacji wniosków płynących z tych badań oraz w którą stronę powinny zmierzać przyszłe opracowania badawcze. (fragment tekstu)

Amount of the elderly citizens is increasing rapidly. Simultaneously their habits and life possibilities are changing, many of them are getting involved into tourism. With the phenomena of the touristic activity of seniors, many scientific analysis of the topic have occurred. Despite that this field seems to be strongly related with the psychology of human behaviour, most of researches is concentrated on marketing analyses aiming at enhancing tourism consumption. In our article we do the revive of the researches on touristic activity of seniors. We try to identify kinds of touristic activities into which elderly are involved, as well as, we analyse benefits which come for seniors from tourism. Moreover, we are paying attention to different types of researches concentrated on elderly tourism, their limits and further directions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahn Y., Janke M. C., Motivations and benefits of the travel experiences of older adults, Educational Gerontology nr 37(8), 2011.
 2. Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa - Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 3. Albayrak T., Caber M., Bideci M., Yaşl? Turistlerin Otel ?şletmelerinde Önem Verdi?i Ürün ve Hizmetler: Alman, ?ngiliz ve Hollandal? Turistlere Yönelik Bir Karş?laşt?rma, Turizm Araşt?rmalar? Dergisi nr 25(1), 2014.
 4. Atef T. M., Assessing the ability of the Egyptian hospitality industry to serve special needs customers, Managing Leisure nr 16(3), 2011.
 5. Berbeka J., Możliwości powstania polsko-węgierskiego rynku turystyki społecznej dzięki projektowi OFF2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, 2014.
 6. Bi Y., Card J. A., Cole S. T., Accessibility and attitudinal barriers encountered by Chinese travellers with physical disabilities, International Journal of Tourism Research nr 9(3), 2007.
 7. Brown D. L., Bolender B. C., Kulcsar L. J., Glasgow N., Sanders S., Intercounty Variability of Net Migration at Older Ages as a Path-Dependent Process, Rural Sociology nr 76(1), 2011.
 8. Calypso - OFF 2013. (n.d.). Retrieved June 23, 2015, from http://calypso-off2013. eu/pl/contents/1,Calypso
 9. Casado-Diaz M. A., Socio-demographic impacts of residential tourism: a case study of Torrevieja, Spain, International Journal of Tourism Research nr 1(4),1999.
 10. Casado-Díaz M. A., Retiring to Spain: An Analysis of Differences among North European Nationals, Journal of Ethnic and Migration Studies nr 32(8), 2006.
 11. Chang L.C., The Relationship Between Nature-Based Tourism and Autonomic Nervous System Function Among Older Adults, Journal of Travel Medicine nr 21(3), 2014.
 12. Chang P.J., Wray L., Lin Y., Social relationships, leisure activity, and health in older adults., Health Psychology nr 33(6), 2014.
 13. Esichaikul R., Travel motivations, behavior and requirements of European senior tourists to Thailand, Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural nr 10(2), 2012.
 14. Gryszel P., Problemy rozwoju turystyki społecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, 2014.
 15. Hadzik A., Tomik R., Znaczenie rekreacji fizycznej we współczesnej turystyce uzdrowiskowej na przykładzie badań gości górnośląskich kurortów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2(26), 2014.
 16. Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 17. Heo J., Stebbins R. A., Kim J., Lee I., Serious leisure, life satisfaction, and health of older adults, Leisure Sciences nr 35(1), 2013.
 18. Hickerson B., Moore A., Oakleaf L., Edwards M., James P. A., Swanson J., Henderson H. The Role of a Senior Center in Promoting Physical Activity for Older Adults, Journal of Park and Recreation Administration nr 26(1), 2008.
 19. Jaremen D., The profile of the two main social tourism segments in Poland, Ukrainian Food Journal nr 3, 2014.
 20. Kociszewski P. Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej., Turystyka Kulturowa nr 5(0),2013.
 21. Kulbaczewska M, Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i materiały nr. 50, 2011
 22. Liechty T., Genoe M. R., Older Men's Perceptions of Leisure and Aging, Leisure Sciences nr 35(5), 2013.
 23. McKercher B., Non-travel by Hong Kong residents, International Journal of Tourism Research nr 11(6), 2009.
 24. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Wrocław 2011.
 25. Negruţ C., Căta S., Vasiescu R. V., Tonea E., Touristic Services for the Seniors from Romania, Servicii turistice pentru seniorii din Romania nr 14(4),2012.
 26. Nimrod G., Rotem A., Between relaxation and excitement: Activities and benefits gained in retirees' tourism, International Journal of Tourism Research nr 12(1),2010.
 27. Parzych K., Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych. Studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(25), 2014.
 28. Patterson I., Information sources used by older adults for decision making about tourist and travel destinations, International Journal of Consumer Studies nr 31(5), 2007.
 29. Pilis A., Pilis K., Pilis, W., Rola turystyki w życiu ludzi starszych, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zeszyt X, 2010.
 30. Population structure and ageing - Statistics Explained. (2014, May). Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
 31. Pytel S., Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(25), 2014.
 32. Roberson Jr.,Learning Experiences of Senior Travellers, Studies in Continuing Education nr 25(1), 2003.
 33. Sánchez M., González M., Vila T., Análisis de los determinantes de la decisión de viajar de los senior Espa?oles, Estudios Y Perspectivas En Turismo nr 24(1), 2015.
 34. Sasidharan V., Payne L., Orsega-Smith E., Godbey G., Older adults' physical activity participation and perceptions of wellbeing: Examining the role of social support for leisure., Managing Leisure nr 11(3), 2006.
 35. Sedgley D., Pritchard A., Morgan N. Tourism and ageing: A transformative research agenda, Annals of Tourism Research nr 38(2), 2011.
 36. Singh A. J., Moufakkir O., Holecek D. F., Development of a trip profile for elderly American casino visitors, Journal of Retail and Leisure Property nr 6(1), 2007.
 37. Smith M. C., MacKay K. J., Advertising to the older adult tourist: what can tourism learn from gerontology and marketing?, 1st World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research and International Convention and Expo Summit 2013, Bangkok 2013.
 38. Śniadek J., Age of seniors - a challenge for tourism and leisure industry, Studies in physical culture and turism nr 13,2006.
 39. Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska nr 15, 2007.
 40. Son J. S., Kerstetter D. L., Yarnal C. M., Baker B. L., Promoting older women's health and well-being through social leisure environments: What we have learned from the Red Hat Society, Journal of Women and Aging nr 19, 2007.
 41. Szwarc H., Wolańska T., Łobożewicz T., Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 42. Williams R., Rattray R., Grimes A., Meeting the on-line needs of disabled tourists: an assessment of UK-based hotel websites, International Journal of Tourism Research nr 8(1), 2006.
 43. Zawadka J., Preferencje seniorów dotyczące wypoczynku na wsi na terenie Lubelszczyzny i Podlasia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2(26), 2014.
 44. Zych A. A., Słownik gerontologii społecznej, Żak, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu