BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii
The aging society as a challenge for economics
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 233-245, bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ekonomia, Starzenie się społeczeństw
Economics, Ageing of the population
Note
summ.
Abstract
Polska, obok wielu europejskich krajów wysoko rozwiniętych, boryka się z problemem starzejącego się społeczeństwa. O starzeniu się społeczeństwa można mówić w sytuacji, kiedy wraz ze wzrostem odsetka osób starszych (w wieku 60/65 lat i więcej1), maleje odsetek osób młodych. Według prognoz Polska jest krajem, w którym przyrost udziału osób w wieku senioralnym będzie postępował najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jedną z wielu konsekwencji takiej sytuacji jest narastający problem zabezpieczenia społecznego obywateli. Wraz z wydłużającym się średnim wiekiem życia ludności, wydłuża się okres pobierania emerytur. Malejąca ilość osób młodych skutkuje zmniejszającą się ilością środków wpływających do budżetu państwa, przeznaczanych na wypłatę bieżących świadczeń obecnym emerytom. Brak gruntownych zmian i regulacji w tym zakresie może doprowadzić do wzrostu podatków oraz poważnych trudności w systemie zabezpieczeń społecznych, co może przełożyć się na pogorszenie sytuacji gospodarczej całego kraju. Na początku artykułu zostanie przedstawiona sytuacja demograficzna Polski oraz teoretyczne aspekty starzenia się społeczeństw wraz z konsekwencjami tego zjawiska. Następnie zostaną zaprezentowane cztery obszary, na których, według autorki, należy się skupić w poszukiwaniu skutecznych i efektywnych rozwiązań. Proponowane obszary to: ochrona zdrowia, edukacja przez całe życie, sytuacja na rynku pracy oraz polityka prorodzinna. Do przeprowadzonych analiz zostały wykorzystane dane zastane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz studia literaturowe. (fragment tekstu)

The phenomenon of population aging exists in many developed countries. Poland is one of the countries which is faced this problem. Due to the rapidly progressing demographic changes, the aging of the Polish society is becoming increasingly important challenge for the economics. One consequence of the growth in the number of elderly people in society is a greater demo-graphic burden, that without significant reforms may lead to a deterioration of the economic situation throughout the country. The aim of this article is to present four areas (health care, labor market, lifelong learning, family policy), which should address the most important changes, aimed at reducing the burden of aging population on the economy. Data published by the Central Statistical Office of Poland and literature studies were used to the analyze. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coulmas F., Population Decline and Ageing in Japan - the Social Consequences, Nowy Jork 2007.
 2. Dragan A., Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa 2011, 28.05.2015. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Wyzwania dla rynku pracy wynikające ze starzenia się społeczeństw, nr 2, 2008, 28.05.2015.
 3. Gembicki P., Konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa, w: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, Raport, 2011, 27.05.2015.
 4. Giannakouris K., Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, "Eurostat Statistics in focus" nr 72, 2008, 27.05.2015.
 5. Głowacka M., Jarosz M., Włoszczak-Szubzda A., Dzierżek J., Zmiany demograficzne w Polsce, w: Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska, red. M.J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski, Lublin 2011.
 6. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2014.
 7. Jurek Ł., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne: porównanie międzynarodowe, "Wrocławskie studia politologiczne" nr 5, 2013, 31.05.2015.
 8. Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Warszawa 2012.
 9. Kleer J., Starzenie się ludności: konsekwencje ekonomiczne i społeczne - zarys problematyki, w: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, red. J. Kleer, Warszawa 2008.
 10. Pieprzyk M., Pieprzyk P., Osoby starsze w systemie ochrony zdrowia, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" nr 3, 2012, 31.05.2015.
 11. Rosset E., Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa 1959.
 12. Soja E., Stonawski M., Starzenie się populacji a poziom życia ludności, w: Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, red. J. Kurkiewicz, Kraków 2012.
 13. Stańczak J., Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego, 2014, 23.05.2015.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu