BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Marzena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Title
Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych
Migrations as a factor activating family and social life of the elderly
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 255-264, bibliogr. 30 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Migracja zarobkowa, Ludzie starsi
Family, Economic migration, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Współczesne migracje zarobkowa przynoszą nowe wyzwania również dla osób starszych - rodziców czy dziadków. W sytuacji rozłąki rodzin częstą ich role są zintensyfikowane. Przykłady prowadzonych badań rodzin migracyjnych pokazują jak skutecznie osoby starsze wypełniają funkcję opiekuńcze, wychowawcze itp. i są "ponad aktywni". W sytuacji migracji aktywni seniorzy w Polsce mogą być przykładem nie tylko dla młodych. Często własnym kosztem zdrowia, pasji, zainteresowań pomagają dzieciom na migracji. Działania podejmowane na rzecz osób starszych oraz ich aktywizacja społeczna osób starszych w sytuacji migracji w Polsce powinna być wyzwaniem nie tylko dla polityki społecznej, ale całego społeczeństwa przed którym stoją wyzwani demograficzne i gospodarcze. (fragment tekstu)

The article "Migrations as a factor activating family and social life of the elderly" is meant to draw attention to the situation of older people especially their family and social life in a situation of migration immediate family. Contemporary migrations gainful employment also brings new challenges for older people - parents or grandparents. In the case of separation of families frequent their roles are intensified. Examples of research migrant families show older people how to effectively fulfill their role of caring, etc., And are «over active». In the case of migration of active seniors in Poland can be an example not only for the young. Often at the expense of their own health, passions, interests, helping children to migration. The measures taken for the elderly and their social activation of older people in a situation of migration in Poland should be a challenge not only for social policy but society as a whole faced by demographic and economic challenged. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker-Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, "Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych" nr 1/5, 2012.
 2. Będowski P., Polityka wobec osób starych-cele i zasady, "Studia BAS" nr 2/30, 2012.
 3. Bobek A., Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych "Euro Emigranci", Materiały pokonferencyjne, Kraków 2013.
 4. Chabiera A., Tokarz-Kamińska B., Wizerunek starości i człowieka starego. Postawy wobec starzenia się społeczeństw w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa 2012.
 5. Crystal S., Economic Well-Being of the Elderly, w: The Blackwell Encyclopedia of Sociology (ed). G. Ritzer, Blackwell Publishing, Oxford and Boston 2007.
 6. Głębocka A., Szarzyńska M. Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych "Gerontologia Polska" nr 13/4, 2005.
 7. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.
 8. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Wirking Papers, Ośrodek Badań nad Migracjami Seria Prace Migracyjne, Warszawa 2003.
 9. Halik J., Starzenie się społeczeństw jako proces demograficzny, w: Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństw, red. J. Halik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 10. Havighurst R., Successful Aging, w: Processes of Aging, eds. R. Williams T. Tibbitts, W. Dondhue Atheton, New York 1963.
 11. Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych. Na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Wiedza i Edukacji, Lublin 2012.
 12. Krzyżowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Pawlina K., Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 13. Majer R. Aktywizacja osób starszych w środowisku miejskim jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 297, 2013.
 14. Okólski M., Topińska I., Społeczne skutki emigracji i migracji ze wsi do miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2012.
 15. Pikuła N., Mądrość życiowa osób starszych paradygmatem wychowawczym współczesnej rodziny, w: Elan vital v priestore medzigeneracnych vztahov, (ed.) B. Balogová Presov 2010.
 16. Puzio-Wacławik B., Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji do Unii Europejskiej, " Zeszyty Naukowe" nr (8), 2010.
 17. Radzikowska B., Struktura ludności, w: Demografia: metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1992.
 18. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2006.
 19. Szatur-Jaworska B., Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, w: Startegie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 20. Szukalski P. Aktywność zawodowa w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. P. Błędowski, M. Mossakowska, A. Więcek, (PolSenior), Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012.
 21. Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, red. D. Graniewska, IPiSS, Warszawa 2004.
 22. Szukalski P., Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne, "Roczniki Socjologii Rodziny", nr 16, 2005.
 23. Trafiałek E., Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się, w: Aktywne starzenie się - Przeciwdziałanie barierom, red. P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
 24. Waite L., Perspectives on the Future of the Sociology of Aging, Washington 2012.
 25. Częstochowski Program Wsparcia Seniorów 2010.
 26. CBOS 2010, Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie - plany a rzeczywistość , BS 160/2010.
 27. Raport GUS 2010: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan na 31.12.2010 r., GUS.
 28. Raport 2012 Warszawa, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
 29. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 2012 (P. Błędowski).
 30. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009, www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu