BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipczyńska Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Starzenie się społeczeństwa -przyczyny i skutki
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 277-283, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Długość życia
Elderly people, Ageing of the population, Life expectancy
Note
summ.
Abstract
Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach intensywność tego zjawiska, szczególnie w państwach wyżej rozwiniętych, znacznie wzrosła, co - przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego w tych krajach - sprawia, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie szybko rośnie. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Niepokój budzi nie sam fakt wzrostu ilościowego starszej populacji, co wzrost jej udziału w strukturze ludności, spowodowany spadkiem udziału najmłodszych grup wiekowych w strukturze demograficznej społeczeństwa. (fragment tekstu)

The article presents identify the problem of an aging population, indicates the causes and effects of aging. In Poland and all over the world there is systematicmatic increase in the total population of the elderly who are at least 60 years of age. The increase in the number of older people in society due to two phenomena: the growth in life expectancy and declining birth of children. The result is a faster increase in the number of elderly people than the growth of the newly born. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K.M., (red.) (2013), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, (w:) Baranowska A. Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna, Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit.
  2. Borko H.,(9/2013) Europa się starzeje. Gospodarka. Warszawa.
  3. Dragan A., (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i ego skutki. Biuro Analiz i Dokumentacji. Kancelaria Senatu, Warszawa.
  4. Karwińska A. (red.) (2013), Okrywanie socjologii, Warszawa, PWN.
  5. Komisja Europejska (2006) "Wpływ starzenia się społeczeństwa na wydatki publiczne: prognozy dla 25 państw członkowskich UE odnośnie systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, edukacji i pomocy dla bezrobotnych (2004-2005)" European Economy. Raport Specjalny nr 1. 2006).
  6. Komisja Europejska (2002) "O zwiększenie udziału w rynku pracy i propagowanie aktywności zawodowej osób starszych", COM(2002), Bruksela.
  7. Kowalewski J. T. (red.) (2011) Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny etapy następstwa, (w:) Lange M., Rynek pracy w obliczu starzenia się mieszkańców Polski , Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Poblowski M., Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa a główne kierunki reform systemów emerytalnych Europie, Wydawnictwo Sejmowe BAS Nr 2(30)2012 oraz "European Economy" - 2012, No.2.
  9. Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013. ,(2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
  10. www.worldbank.org/pl (dostęp 06.06.2015)
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu