BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wandasiewicz Justyna (Uniwersytet Śląski)
Title
Pracownik 50+ mentorem na współczesnym rynku pracy
Employee 50+ mentor in today's job market
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 285-298, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Mentoring, Zarządzanie wiekiem, Rynek pracy
Mentoring, Age management, Labour market
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach zmienia się sposób zawodowego funkcjonowania osób 50+, a na aktualnym rynku pracy ulega przekształceniom podejście do tak zwanego zarządzania wiekiem (age management). W Polsce pojęcie to, nie jest jeszcze zbyt dobrze poznane, jednak powszechnie uważa się, że właśnie postępowanie zmierzające do polepszenia pozycji osób starszych na rynku pracy stanowi ważny element zmniejszenia bezrobocia. Zmieniające się realia społeczno-demograficzne na rynku pracy w jakimś stopniu przygotowują pracodawców do konieczności zatrudnienia coraz większej ilości pracowników powyżej 50. roku życia. Zarządzanie wiekiem stanowi element zarządzania zasobami ludzkimi i obejmuje działania dotyczące właśnie jednostek dojrzałych. Ponadto powinno ono skupiać się na poprawie środowiska pracy osób starszych i ich zdolności do pracy, poprzez planowanie i odpowiedni dobór pracowników, organizację ich pracy, stosowne wynagrodzenie, motywowanie i premie, a także zarządzanie karierą osób 50+. Ważna jest także praca zespołowa, która umożliwia wymianę doświadczenia między pracownikami w różnym wieku. Młodsze jednostki uczą starszych nowoczesnych technologii i praktycznych rozwiązań, a bardziej doświadczone osoby dzielą się z nowicjuszami nabytymi umiejętnościami. Młodzi są źródłem nowych pomysłów, a starsi świadczą o dużym zasobie wiedzy, dają gwarancję wiarygodności. Wraz z wiekiem, mniej więcej po 45. roku życia, zmniejsza się zdolność do koncentracji, natomiast zwiększa się doświadczenie zawodowe, stanowiące ogromny atut osób starszych. Fachowość ta może zostać wykorzystana jako dobre podstawy do coachingu, czy konsultacji wewnątrz firmy, między jej pracownikami. Coraz większe zainteresowanie zarządzaniem wiekiem, przyczyniło się do ponownego rozważenia przydatności i potrzeby zatrudniania osób starszych w firmach. Niewątpliwie pomaga to podnosić prestiż przedsiębiorstw, bazując właśnie na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy pracowników 50+. Mentorzy okazują się być potrzebni i ważni w sytuacji zmian wewnętrznych firmy, w przypadku różnego rodzaju awansów czy przeniesień pracowników do innych działów. Dzięki nim, możliwe jest wprowadzanie odpowiednich systemów zarządzania, które wpływają na zakres obowiązków i organizację pracy wielu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Wśród błędnych przekonań i stereotypów na temat ludzi starszych, właśnie wprowadzanie oraz upowszechnianie zastosowań mentoringu, daje ogromne możliwości zmiany podejścia zarówno pracodawców, jak i współpracowników do tej grupy wiekowej osób nadal aktywnych zawodowo. (fragment tekstu)

The present article raises the problem of professional functioning of 50+ people and age management on the current job market. The first part of the paper deals with selected aspects of aging. In addition, it shows changes in the fulfillment of professional role, as well as the specificity of difficulties experienced by this group of employees. The author mentions the risk of deactivation of the elder people. The differences in functioning and attitudes towards the tasks and duties of both younger and older personnel were also highlighted. The second part of the paper was devoted to determining the relationship between the activities of employees over 50 years of age and selected elements of mentoring, within which an individual with extensive work experience becomes a teacher for the younger staff members. The purpose of this article is to draw attention to the important role that the individuals with many years of professional experience play in the proper development of companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergmann M., Chamier-Ciemiński R., Michałek J., Mentoring 50+. Podręcznik wdrożeniowy. Toruń 2012. http://fundacjaproeuropa.org.pl/sites/default/files/ Mentoring 50 . pdf [dostęp 12.05.2015r.]
 2. Blieweis T. (red.), Wieczór życia, przeł. E. Schulz, M. Węcławski. Poznań 1976.
 3. Boni M., Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse. W: IPSOS, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse. Warszawa 2007. http://www.zysk50plus. pl/storage/ fck/file/Raport_rynek_pracy_50plus.pdf [dostęp 18.04.2015r.]
 4. Brzezińska M., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Warszawa 2011.
 5. Dryńska K., Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki. Warszawa 2006.
 6. Dzięgielewska M., Wolontariat ludzi starszych. Na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin 2006.
 7. Florkowski M., (2009). Praca i starość. http://biznes.interia.pl/news/praca-i-starosc,1357172 [dostęp 19.04.2015r.]
 8. Gabryszak R., (2009). Zarządzanie zasobami siły roboczej osób starszych w Polsce i Unii Europejskie. http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/234/original/2.pdf [dostęp 18.04.2015r.]
 9. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości. Olsztyn 2006.
 10. Makuch M., Aktywność zawodowa osób starszych - diagnoza i perspektywa polskiego rynku pracy w XXI wieku. W: M. Makuch, D. Moroń (red.), Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych. Wrocław 2011.
 11. Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R., Mentoring w działaniu. Poznań 2008.
 12. Mól D. Osoby 50+ na rynku pracy. Biuletyn FISE, nr 7, Warszawa 2008. http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr7_osoby_50_na_rynku_pracy.pdf [dostęp 18.04.2015r.]
 13. Pikuła N., Sytuacja ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie. Studia Socialia Cracoviensia, nr 1, 2010.
 14. Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu 50+ (s. 50). Łódź 2008. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/ bitstream/han dle/11089/3589/Szatur-Jaworska.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp 18.04.2015r.]
 15. Schimanek T., Potrzeba wspólnego działania. W: IPSOS, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse. Warszawa 2007. http://www.zysk50plus.pl/ storage/ fck/file/Raport_rynek_pracy_50plus.pdf [dostęp 18.04.2015r.]
 16. Siudem I., Psychologiczny wymiar coachingu. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.), Człowiek w środowisku pracy. Lublin 2011.
 17. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków 2004.
 18. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006.
 19. Szatur-Jaworska B., Rysz-Kowalczyk B., Raport z badania "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse". W: IPSOS, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse. Warszawa 2007. http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/Raport_rynek_pracy_50plus.pdf [dostęp 18.04.2015r.]
 20. Znajewska A., (2015). Wiek produkcyjny. http://stat.gov.pl/metainformacje/ slownik-pojec/definicje-pojec/861,pojecie.html [dostęp 18.04.2015r.]
 21. Zych A. (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Łask 2012.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu