BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowski Maciej (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Międzypokoleniowa nieadekwatność obrazu reakcji emocjonalnej jako potencjalne źródło nieporozumień
Intergenerational Inadequacy of Emotional Scripts as a Potential Cause of Misunderstandings
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 99-105, bibliogr. 35 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne, Proces starzenia się ludności, Relacje międzyludzkie
Ageing of the population, Demographic transformation, Process of people ageing, Interpersonal relations
Note
summ.
Abstract
Wprawdzie funkcjonowanie emocjonalne w starości nie zmienia się drastycznie w porównaniu z okresem wcześniejszym, jednak pojawiają się pewne zmiany, zarówno ilościowe, jak i jakościowe (Straś-Romanowska 2012: 338). Trudno je jednak opisać w sposób jednoznaczny (por.: Consedine i Magai 2006: 126). Stereotypowo osoby w wieku senioralnym spostrzegane są bądź jako pesymistyczne, podejrzliwe, zrzędliwe, skłonne do złości oraz konfliktów, bądź, rzadziej, pozytywnie jako ciepłe i przyjacielskie (Miszczak 2008: 161; Zając-Lamparska 2008: 124; Lyons 2009: 18). Znamienne, że najbardziej negatywny obraz starszego pokolenia mają jego przedstawiciele (Trempała i Zając-Lamparska 2007: 453; Trempała 2014: 22).(fragment tekstu)

A discrepancy between emotional reactions of old people and their depiction may be noticed in literature. Stereotypically, old age connotes worse functioning and negative feelings. On the other side many studies suggest that negative affect may decrease with age. In the study the part of emotional knowledge of two generations was compared. 66 young adults and 61 old people completed a questionnaire in which they estimated the probability of emotional experiences in described situations. The estimation was made three times and related to (1) the subject, (2) the subject's generation, (3) the opposite (younger or older) generation. Results show that old people perceive their own negative emotions as being more likely than young adults perceive their own feelings. Younger people perceived old people's emotional reactions correctly but the older group underestimated the probability of the other group's emotions, which potentially may be the reason of intergenerational misunderstandings. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alea N., Diehl M., Bluck S., Personality and emotion in late life. Encyclopedia of Applied Psychology 2004:1-10.
 2. Barden R., Zelko F., Duncan S. et al., Children's consensual knowledge about the experiential determinants of emotion, "Journal of Personality and Social Psychology", nr 39, 1980.
 3. Birditt K., Fingerman K., Age and gender differences in adults' descriptions of emotional reactions to interpersonal problems, "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences", nr 58, 2003.
 4. Blickle G., Momm T., Liu Y. et al., Construct Validation of the Test of Emotional Intelligence (TEMINT): A Two-Study Investigation, "European Journal of Psychological Assessment", nr 27, 2011.
 5. Blickle G., Momm T, Kramer J. et al., Construct and Criterion-Related Validation of a Measure of Emotional Reasoning Skills: A two-study investigation, "International Journal of Selection and Assessment", nr 17, 2009.
 6. Carstensen L., Pasupathi M., Mayr U. et al., Emotional experience in everyday life across the adult life span, "Journal of Personality and Social Psychology", nr 79, 2000.
 7. Carstensen L., Turan B., Scheibe S. et al., Emotional experience improves with age: Evidence based on over 10 years of experience sampling, "Psychology and Aging", nr 26, 2011.
 8. Charles S., Mather M., Carstensen L., Aging and emotional memory: The forgettable nature of negative images for older adults, "Journal of Experimental Psychology: General", nr 132, 2003.
 9. Consedine N., Magai C., Emotional development in adulthood: a developmental funtionalist review and Critique, w: Handbook of Adult Development and Learningred, red. C. Hoare, New York 2006.
 10. Czapiński J., Waga wybranych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jakości życia, w: Diagnoza Społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009.
 11. Fine S., Izard C., Trentacosta C., Emotion situation knowledge in elementary school: Models of longitudinal growth and preschool correlates, "Social development", nr 15, 2006.
 12. Gross J., Carstensen L., Pasupathi M. et al., Emotion and aging: experience, expression, and control, "Psychology of Aging", nr 12, 1997.
 13. Hurme H., Rozwój emocjonalny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002.
 14. Isaacowitz D., Toner K., Goren D. et al., Looking while unhappy: mood-congruent gaze in young adults, positive gaze in older adults, "Psychological Science", nr 19, 2008.
 15. Jasielska A., Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60-85 lat na przykładzie regulacji emocji, "Gerontologia Polska", nr 19, 2011.
 16. Knight M., Seymour T., Gaunt J. et al., Aging and goal-directed emotional attention: Distraction reverses emotional biases, "Emotion" nr 7, 2007.
 17. Kunzmann U., Grühn D., Age Differences in Emotional Reactivity: The Sample Case of Sadness, "Psychology and Aging", nr 20, 2005.
 18. Labouvie-Vief G., Lumley M., Jain E. et al., Age and gender differences in cardiac reactivity and subjective emotion responses to emotional autobiographical memories, "Emotion", nr 3, 2003.
 19. Levenson R., Carstensen L., Friesen W. et al., Emotion, physiology, and expression in old age, "Psychology and Aging", nr 6, 1991.
 20. Lucas R., Gohm C., Age and sex differences in subjective well-being across cultures, "Culture and subjective well-being", nr 3, 2000.
 21. Lyons I., Public perceptions of older people and ageing. http://www.ncpop.ie, 2009.
 22. Mayer J., Salovey P., Caruso D., Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? "American Psychologist", nr 63, 2008.
 23. Miszczak E., Czy w Polsce występuje gerontofobia?, w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 24. Mroczek D., Kolarz C., The effect of age on positive and negative affect: a developmental perspective on happiness, "Journal of personality and social psychology", nr 75, 1998.
 25. Riediger M., Luong G., From Adolescence to old age: Developmental perspectives on the extended process model of emotion regulation, "Psychological Inquiry", nr 26, 2015.
 26. Scheibe S., Carstensen L., Emotional aging: recent findings and future trends, "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences", nr 65B, 2010.
 27. Schulz R., The encyclopedia of aging, 2006.
 28. Straś-Romanowska M., Późna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, red. J. Trempała, Warszawa 2012.
 29. Trempała J., Ageizm a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy", nr 1, 2014.
 30. Trempała J., Zając-Lamparska L., Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, "Przegląd Psychologiczny", nr 50, 2007.
 31. Turczyński J., Bilikiewicz A., Depresja u osób w podeszłym wieku, "Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej", nr 2, 2002.
 32. Urry H., Gross J., Emotion Regulation in Older Age. "Current Directions in Psychological Science", nr 19, 2010.
 33. Wang Q., Emotion situation knowledge in American and Chinese preschool children and adults, "Cognition & Emotion", nr 17, 2003.
 34. Widen S., Russell J., Children's scripts for social emotions: Causes and consequences are more central than are facial expressions, "British Journal of Developmental Psychology", nr 28, 2010.
 35. Zając-Lamparska L., Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych, "Polskie Forum Psychologiczne", nr 13, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu