BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durniat Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników - charakterystyka zjawiska
Senior Employees' Exposition to Mobbing Behaviours - the Specificity of the Phenomenon
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 145-155, tab., bibliogr. 39 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Praca, Mobbing, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Zarządzanie pracą
Labour, Mobbing, Employment discrimination, Labour management
Note
summ.
Abstract
Współcześnie, różnorodność społeczną uznaje się za nierozerwalny element życia organizacyjnego (Stor 2006: 310) i podkreśla się, że jest to ważny czynnik rozwoju organizacji (Kaczmarek et al. 2009: 8, Walczak 2011), który opiera się na dostrzeganiu oraz poszanowaniu indywidualnych różnic jakie występują pomiędzy pracownikami i poszanowaniu wszelakiej odmienności w miejscu pracy - z wyjątkiem zachowań, które nie są akceptowane przez organizację (Komisja Europejska 2005). Podstawowym założeniem takiego podejścia jest twierdzenie, że cenne dla organizacji talenty i zdolności rozkładają się równomiernie wśród przedstawicieli wszystkich grup: rasowych, etnicznych, wyznaniowych; wśród pracowników zdrowych i niepełnosprawnych, heteroseksualnych i homoseksualnych, wśród mężczyzn i kobiet.(fragment tekstu)

The paper presents a specific picture of older employees' experience of mobbing in the workplace. It is showed in a context of a wider working population in Poland and referred to other international findings. The results presented in the paper base on data from a group of employees aged over 45 (N=127), which was withdrawn from a bigger sample of Polish employees working in various organizations in Lower Silesia (total N=1352; years 2008 -2014). The research implemented an SDM Questionnaire - a Polish verified and standardized psychometric tool for diagnosing mobbing, which has very good psychometric parameters. The research findings indicate that about 20% of older employees of both sexes are exposed to mobbing behaviours - especially when they hold a medium managerial position or are specialists. The 45+ aged employees are usually harassed by their younger colleagues, collectively or individually, usually when the latter occupy a more favorable position in the organization. A favorite mobbers' tactic involves trivializing the value of older employees, ridicule and criticism. All these leads to severe psychological stress and an emergence of harmful psycho-somatic symptoms.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Delikowska K., Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy. "Społecznik" nr 7, 2003.
 2. Durniat K., Mobbing jako patologia społeczna, w: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, red. J. Klebaniuk, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2006.
 3. Durniat K., Kulczycka A., Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej" nr 1132, 2006.
 4. Durniat K., Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego, w: Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 5. Durniat K., Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji, w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 6. Durniat K., Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", vol. 10 nr 11, 2009.
 7. Durniat K., Mobbing as psychopathology and pathology of organization, "Polish Journal of Applied Psychology", vol. 8, nr 2, 2010a.
 8. Durniat K., Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", vol. 11, nr 3, 2010b.
 9. Durniat K., Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych, "Współczesne zarządzanie", nr 1, 2010c.
 10. Durniat K., Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej w: Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii, red. T. Juliszewski, H. Ogińska i M. Złowodzki, Komitet ergonomii PAN, Kraków 2011.
 11. Durniat K., Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach, "Współczesne zarządzanie", nr 4, 2012.
 12. Durniat K., Rozwój i edukacja kapitału ludzkiego w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 350, 2014.
 13. Durniat K., Organizational and socio-organizational mobbing antecedents, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 3, część I, 2015.
 14. Einarsen S., Hoel H., Zapf D., and Cooper C.L., The concept of bullying at work. The European tradition' w: Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, red. S. Einarsen, H. Hoel, D, Zapf, and C.L. Cooper, Taylor & Francis, New York 2003.
 15. Greenberg J., Baron, R.A., Behavior in Organizations. Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 16. Grzesiuk L., Mobbing w miejscu pracy - czynniki ryzyka i konsekwencje, w: Zdrowie i choroba, problemy teorii, diagnozy i praktyki, red. J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska, GWP, Gdańsk 2008.
 17. Grzesiuk L. i Gamian-Wilk M., Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami, "Psychologia Społeczna" 2013 (w druku).
 18. Hoel H., Einarsen S., Shortcomings of antibullying regulations: The case of Sweeden, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 19 nr 1, 2010.
 19. ISO 26000, Guidance on social responsibility. Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, http://www. pkn.pl/iso-26000, 20.06.15.
 20. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M., Firma= różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 21. Kandola, R., Fullerton, J., Managing the Mosaic. Diversity in Action, IPD, London 1994.
 22. Klimek-Michno K., Mobbing trudny do udowodnienia, http://www.dziennik.krakow.pl/pl/magazyny/kariera/1006462-mobbing-trudny-do-udowodnienia.html, 2010, 20.01.2012.
 23. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Jednostka D.3, Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy, Zatrudnienie społeczne. Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji, Bruksela 2005.
 24. Lawthom R., Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, w: Psycholgia Pracy i Organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk 2003.
 25. Leymann H., Mobbing and Psychological Terror at Workplace, "Violence and Victims", nr 5, 1990.
 26. Leymann H., The content and development of mobbing at work, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, nr 2, 1996.
 27. McEvoy G. M., Cascio W. F., Cumulative evidence of the relationship between employee age and job performance, "Journal of Applied Psychology", nr 74, 1989.
 28. Merecz D., Mościcka A. i Drabek M., Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2005.
 29. Nielsen M., Notelaers G. i Einarsen S., Measuring exposure to workplace bullying, w: Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, red. S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf i C.L. Cooper, Boca Raton, London, Taylor & Francis Press, New York 2011.
 30. Rakowska-Boroń I., Trudno udowodnić przełożonemu mobbing, http://www. kariera.pl/czytaj/1050/trudno-udowodnic-przelozonemu-mobbing/, 2009, 20.01.2012.
 31. Stor, M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami w: Zarządzanie Kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 32. Strutyńska E., Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2014.
 33. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy. Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 943. Dziennik Ustaw, nr 213, poz. 2081 ze zm.
 34. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, e-mentor, nr 3 (40), http://www.e-mentor.edu.pl/ artykuł/index/numer/40/id/840, 2011, 20.06.2015.
 35. Warr P., Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, w: Psycholgia Pracy i Organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk 2003.
 36. Warszewska-Makuch, M., Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 3, 2007.
 37. Vartia M., The sources of bullying - psychological work environment and organizational climate, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, nr 2, 1996.
 38. Zapf D., Knorz C. and Kulla M., On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, nr 2, 1996.
 39. Zapf D., Escartin J., Einarsen S., Hoel H. i Vartia M., Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace, w: Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, red. S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf i C.L. Cooper, Boca Raton, London, Taylor & Francis Press, New York 2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu