BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Dominik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kożusznik Barbara (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pollak Anita (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Smorczewska Barbara (Uniwersytet Śląski w Katowicacch), Paliga Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Praktyki HR organizacji jako szansa celowego rozwoju własnego potencjału dla pracowników w różnym wieku
Organizational HR Practices as a Chance of Intentional Development of Individual Potential for Different Age Workers
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 169-178, tab., bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Praca, Zatrudnienie
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Labour, Employment
Note
summ.
Abstract
Niniejsze badanie dotyczy praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, rozumianych jako nie tylko jako kompetencja organizacji, ale przede wszystkim jako szansa celowego rozwoju własnego potencjału dla pracowników będących w różnym wieku. Intencjonalny rozwój indywidulanego potencjału zidentyfikowany został w niniejszym opracowaniu z HRM crafting, tj. podejmowaniem przez pracownika aktywnych działań na swoją rzecz w obrębie oddziaływań kadrowych. Analiza uzyskanych w badaniu wyników będzie wkładem do rozwoju idei zarządzania pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. (fragment tekstu)

An employee isn't a passive recipient of HR practices, but their active creator and participant. This essay is about HR practices, understood not only as an organizational competence, but primarily as a chance for intential development of personnel in different age groups. It seems to be important because of demographical changes beeing observed, leading to coexistence of a few generations of workers in a present labour market. An intentional development of one's potential is undestood as HRM crafting - taking active actions by employee in the field of percepted HR practices. The results cannot be the basis for considering the age od employees as an issue that differentiate the relationship between HR practices perception and HRM crafting.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek" nr 5, 2014.
 2. Boon, C., Den Hartog, D.N, Boselie, P., Paauwe, J., The relationship between perceptions of HR practices and employee outcomes: examining the role of person-organisation and person-job t, "The International Journal of Human Resource Management", No. 1, January 2011.
 3. Czarnota-Bojarska, J., Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Warszawa 2010.
 4. Demerouti, E., Bakker, A. B., Halbesleben, J. R. B., Productive and Counterproductive Job Crafting: A Daily Diary Study, "Journal of Occupational Health Psychology", Advance online publication, 2015, March 23.
 5. Griffin, R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
 6. Król, H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.
 7. Paauwe, J., HRM and Performance: Achievements, Methodological Issues and Prospects, "Journal od Management Studies", No.1, January 2009.
 8. Paauwe, J., Richardson, R. Introduction, "The International Journal of Human Resource Management", No. 3, June 1997.
 9. Petrou, P., Demerouti, E., Schaufeli, W. B., Job Crafting in Changing Organizations: Antecedents and Implications for Exhaustion and Performance, "Journal of Occupational Health Psychology" advance online publication, 2015 March 23.
 10. Wilczyński P., Druga wojna emerytalna, "Tygodnik Powszechny" nr 25, 2015.
 11. Eurofound, Sustainable work over the life course - Concept paper, opublikowany 19.06.2015, , 23.06.2015.Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 05.3.2014, , 23.06.2015.
 12. Eurofund, Eurofound Yearbook 2014 - Living and Working in Europe, opublikowany 26.05.2015, 23.06.2015.
 13. www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained, , 23.06.2015
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu