BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Łukasz (Uniwersytet Opolski)
Title
Działalność stałych przedstawicielstw dyplomatycznych Polski przy ONZ i NATO - próba oceny skuteczności działań
The activities of permanent Polish diplomatic representations at the United Nations and NATO - an attempt to assess the effectiveness of
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 155-175, bibliogr.67 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Karta Narodów Zjednoczonych, Prawa człowieka
Charter of the United Nations, Human rights
Note
summ.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska (UE)
United Nations (UN), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), European Union (EU)
Country
Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
Europe, United States of America (USA), Poland
Abstract
The United Nations and the North Atlantic Treaty Organization undoubtedly play a significant role in the forming of international relations. The dynamic character of the works, which are taken within the framework of these organization forced its members to create permanent diplomatic missions. Its main function is to make the participation of the member states as effective as possible. Being a member of both of above mentioned organizations, Poland had created its own permanent missions to them. This paper introduces the currect diplomatic stuff of the missions and their prerogatives. Another important issue of this article is to present and successes and losses of the permanent missions works. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aplin T., Davis J., Intellectual Property Law: Text, Cases, Materials, Nowy Jork 2013
 2. Barcz J., Libera B., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Kraków 2007
 3. Bennis P., Challenging Empire:How People, Governments, and the UN Defy U.S Power, Nowy Jork 2006
 4. Bierzanek M., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002
 5. Catleden R., Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa 2008
 6. Conte A., Security in the Twenty First Century, Burlington 2005
 7. Duignan P., NATO: Its Past, Present, and Future, Stanford 2000
 8. Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne-wybrane zagadnienia, Warszawa 2011
 9. Gold D., Tower of Babble: How the United Nations Has Fueled Global Chaos, Nowy Jork 2004
 10. Grabowska G., Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi, Katowice 1980
 11. Grodzki R., Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski, Węgier w kontekście poszerzenia NATO, Poznań 2011
 12. Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002
 13. Kenig-Witkowska M. M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011
 14. Kubicka J., International Organizations - The United Nations - its activity and reforms, Dąbrowa Górnicza 2007
 15. Kukułka J., Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007
 16. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008
 17. Leatherman J., From Cold War to Democratic Peace: Third Parties, Peaceful Change and the OSCE, Nowy Jork 2003
 18. Łaski P., Gawłowicz I., Cała E., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001
 19. Meisler S., United Nations: The First Fifty Years, Nowy Jork 1995
 20. Müller J.M., Reforming the United Nations: The Quiet Revolution, Haga 2001
 21. Parzymies S., Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002
 22. Przyborowska-Klimczak A., Prawo dyplomatyczne i konsularne: wybór dokumentów, Lublin 2005
 23. Roberts I., Satow's Diplomatic Practise, Oksford 2009
 24. Simon J., Poland and NATO: A Study in Civil-Military Relations, Lanham 2004
 25. Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk 2010
 26. Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, Warszawa 2008
 27. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2010
 28. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Waszawa 2010
 29. Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2005, Warszawa 2005
 30. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010
 31. ^Watts A. (red.), The International Law Commision 1949-1998 VOLUME I The Treaties, Nowy Jork 1999
 32. Ye'or B., Europe, Globalization and the Coming of the Universal Caliphate, Lanham 2011
 33. . Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Kraków 2007
 34. Bieniek M., Kategorie operacji wojskowych. Czynniki wpływające na zakres zaangażowania Polski w operacje pokojowe, [w:] Trela-Mazur E., Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole 2009
 35. Góra M., Zaangażowanie Polski w międzynarodowe działania na rzecz pokoju po drugiej wojnie światowej - próba syntezy, [w:] Pędziwiatr K., Kugiel P., Dańda A. (red.), Współczesne wyzwania dla budowania pokoju i współpracy pokojowej, Kra-ków 2009
 36. Górka S., Krzyżanowski G., Zewnętrzny aspekt polityki bezpieczeństwa Polski, [w:] Musiałek P. (red.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, Kraków 2012
 37. Kim J., Macedonia: Country Background and Recent Conflict [w:] Watkins C.S (red.), The Balkans, Nowy Jork 2003
 38. Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, [w:], Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006
 39. Miernik B., Organy państwa w stosunkach międzynarodowych,[w:] Wilk M. (red.), Dy-plomacja, Łódź 2002
 40. Miler A., Współczesne operacje pokojowe NATO, [w:] Czulda R., Łoś R., Regina-Zacharski J. (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa 2013
 41. Nowak A., Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ, [w:] Łoś-Nowak T. (red.), Organizacje w Stosunkach Międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004
 42. Symonides J., Deklaracja Narodów Zjednoczonych: Geneza, Podstawa, Cele i Zasady Funkcjonowania, Struktura, Organy Główne i Pomocnicze, System Narodów Zjednoczonych, [w:] Symonides J. (red.), ONZ: Geneza, Podstawa, Cele, Warszawa 2006
 43. Tabor M., Polska w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, [w:], S. Parzymies (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002
 44. Zielińska A., The Transatlantic Relationship: Poland and the United States[w:] Dorman A.M, Kaufman J. (red.), The Future Transatlantic Relations: Perceptions, Policy and Practice, Stanford 2011
 45. Bieńczyk-Missala A., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008, Warszawa 2009
 46. Czaputowicz J., Polityka zagraniczna Polski przełomu 1989 roku, "Przegląd Zachodni" 2009 nr 3
 47. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 2009, nr 4
 48. Towpik A., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2010, Warszawa 2011
 49. Towpik A., Pierwsze kroki, Polska Zbrojna wydanie specjalnie "The Warsaw Voice" 2009 nr 2
 50. PAP, Polska ofensywa dyplomatyczna w Nowym Jorku, Gazeta Wyborcza 2013(225) z 26.09.2013
 51. Prusek T., Polskie grzechy klimatyczne, Gazeta Wyborcza 2013(261) z 08.11.2013
 52. Disarment Year Book 2009: Part II, Nowy Jork 2010
 53. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. z 23.12.1991 Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526
 54. Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970
 55. Ustawa z 17 lutego 1999 o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. 1999 nr 13, poz.111 Oświadczenie rządowe z 17 lutego 1999 r. Dz. U. 1999, nr 13, poz. 112
 56. Ustawa o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 r. Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1403
 57. Zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych z dnia 13.02.2013 nr 1102
 58. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, http://www.archiwalny.mon.gov.pl/
 59. Internetowa Baza Traktatowa MSZ, http://www.traktaty.msz.gov.pl
 60. Oficjalna baza traktatowa ONZ, https://treaties.un.org
 61. Oficjalna strona internetowa ONZ, http://www.un.org
 62. Strona Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO, http://www.brukselanato. msz.gov.pl
 63. Strona Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w Genewie, http://www. genewaonz.msz.gov.pl
 64. Strona Stałego Przedstawicielstwa RP przy NZ w Nowym Jorku, http://www.nowyjorkonz. msz.gov.pl
 65. Strona Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze NZ i OM w Wiedniu, http:// www.wiedenonz.msz.gov.pl
 66. Strona Stałego Przedstawicielstwa RP przy UNESCO w Paryżu, http://paryzunesco. msz.gov.pl
 67. United Nations Conference on Sustainable Development, http://www.uncsd2012. org/
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu