BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubrańska Anna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Organizacja pracy i polityka personalna w polskich firmach w ocenie przedstawicieli różnych grup wiekowych
Work Organisation and Personnel Policy in Polish Companies as Assessed by Representatives of Various Age Groups
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 203-214, tab., bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pracownicy w organizacji, Ludzie starsi, Procesy demograficzne, Rozwój
Employees in the organization, Elderly people, Demographic process, Development
Note
summ.
Abstract
Widoczny (i pogłębiający się) brak równowagi demograficznej w populacji pracowniczej, w najbliższej przyszłości nieuchronnie będzie zmuszać pracodawców do sięgania po zasoby złożone z dojrzałych pracowników, do czerpania z potencjału najstarszych grup wiekowych. Taka prognoza oznacza, że organizacja pracy i polityka personalna powinna być w coraz szerszym wymiarze dostosowana do wymagań i zróżnicowań generacyjnych. Pracodawcy, zyskując świadomość odrębności pokoleniowej i ich wartościowego udziału w personalnych zasobach organizacji, powinni doskonalić systemy zarządzania, adekwatnie odpowiadając na potrzeby przedstawicieli młodszych i starszych grup wiekowych.(fragment tekstu)

The study deals with the issues of organisation, work conditions, and personnel policy in Polish companies. The aspect of intergenerational differences is included. Due to appear in the labor market demographic changes in analyses a survey to diagnose varied components of organisational practice was used. The study was conducted in a group of 395 persons - 233 women and 162 men - aged 20-64. The research has shown that there is a differentiation regarding age policy and a differentiations of opinions representatives of the surveyed generations. The obtained results are interesting from the point of view of age management, which is a currently promoted solution to the problem of aging employee population.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beutell N.J., Witting-Berman U., Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures, "Journal of Managerial Psychology", nr 5, 2008.
 2. Bugajska J., Hildt-Ciupińska K., Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników, "Medycyna Pracy" nr 63(4), 2012.
 3. Czernecka M., Woszczyk P., Jak skutecznie szkolić dojrzałych wiekowo?, w: Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, red. P. Woszczyk, M. Czernecka, Łódź 2013a.
 4. Czernecka M., Woszczyk P., Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom, "Personel" nr 4, 2012b.
 5. Chutnik M., Trzeba łączyć mocne strony, "Personel" nr 4, 2012.
 6. Fabisiak J., Prokurat S., Age Management as a Tool for the Demographic Decline in the 21st Century: An Overview of its Characteristics, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation" nr 8(4), 2012.
 7. Gajda J., Seroka-Stolka O., Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, 2014.
 8. Gałaj W., Pokolenie Z na rynku pracy, w: Pokolenia na rynku pracy, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2014.
 9. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment, "Medycyna Pracy" nr 64(3), 2013.
 10. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M., Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, "Bezpieczeństwo Pracy" nr 3, 2012.
 11. Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, red. B. Urbaniak, Warszawa 2008.
 12. Janiszewska-Rain J., Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym?, w: Psychologiczne portrety człowieka, red. A. Brzezińska, Gdańsk 2005.
 13. Kołodziejczyk-Olczak I., Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, 2014a.
 14. Kołodziejczyk-Olczak, I., Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź 2014b.
 15. Kukla D., Duda W., Zając M., Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+, Warszawa 2012.
 16. Litwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010.
 17. Mazurkiewicz A., Moczulska M., Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, 2014.
 18. Pokolenia na rynku pracy, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2014a.
 19. Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: Pokolenia na rynku pracy, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2014b.
 20. Rzepecki J., Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (1), "Bezpieczeństwo Pracy" nr 6, 2010.
 21. Stachowska S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 2, 2012a.
 22. Stachowska S., Zarządzanie wiekiem w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 2012b.
 23. Stempień J., Elastyczność w zatrudnieniu, w: Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, red. P. Woszczyk, M. Czernecka, Łódź 2013.
 24. Szaban J.M., Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4, 2013.
 25. Urbaniak B., Zatrudnienie i inwestycje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Łódź 2011.
 26. Woszczyk P., Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, w: Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, red. P. Woszczyk, M. Czernecka M., Łódź 2013.
 27. Woszczyk P., Gajda M. (2014). Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu