BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutyba Agata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Mikulik Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ocena przydatności modelu predykcyjnego do prognozowania wielkości sprzedaży kwiatów ciętych
Evaluation of the usefulness of the prediction model to forecast the sales volume of cut flowers
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 473-485, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Prognozowanie sprzedaży, Analiza szeregów czasowych, Szeregi czasowe, Analiza wskaźnikowa, Modele wskaźnikowe
Sales forecasting, Time-series analysis, Time-series, Ratio analysis, Indicator models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaopatrzenie i sprzedaż w każdym typie przedsiębiorstwa stanowi ważną i złożoną część jego działalności. W przypadku przedsiębiorstw handlowych to fundamentalny obszar od którego zależy ich rentowność i funkcjonowanie. To procesy obejmujące wiele działań, które jako dobrze współpracująca całość stanowi atut przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono analizę zastosowania modelu predykcyjnego do prognozowania wielkości sprzedaży kwiatu ciętego - "róża" na podstawie danych historycznych pochodzących z hurtowni żywej zieleni w Krakowie. Asortyment towarowy w badanej hurtowni należy do grupy towarów o bardzo krótkim terminie przydatności. Oceniono przydatność metody wskaźników w wersji addytywnej i multiplikatywnej. Porównano modele ze względu na minimalizację standardowego błędu prognozy oraz podano wyniki dla wersji multiplikatywnej. (abstrakt oryginalny)

Supply and sales in any type of enterprise is an important and complex part of its operation. In the case of commercial enterprises, it is a fundamental area on which depends their profitability and performance. These processes include many activities that as the well - cooperating whole constitute an asset of the company. The article presents an analysis of the use of the prediction model to predict the vo lume of the cut flower - rose sales on the basis of historical data from the warehouse of green in Krakow. Range of goods in the analysed warehouse belongs to the group of goods with a very short shelf life. The usefulness of the method of indicators in ad ditive and multiplicative version was assessed. The models were compared with regard to the minimization of the standard error of forecast and the results for the multiplicative version were given.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa 2010
  2. Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych, PWE, Warszawa 1983
  3. Brown R.G., Statistical Forecasting for Inventory Control, McGraw-Hill, Nowy Jork 1959
  4. Chow G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995
  5. Holt C.C., Forecasting Seasonal and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages, ONR Research Memorandum No. 52/1957
  6. Newbold P., Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984
  7. Heinonen T., Supporting Sales and Operations Planning Throught Finance Involvement, Master's thesis, Helsinki School of Economics, Helsinki 2009
  8. Cieślak M. red. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1999
  9. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer business, Kraków 2008
  10. Ditman P., Dittman I., Szabela-Pasierbiński E., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer business, Kraków 2009
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu