BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Slomski Wojciech (ISM Slovakia in Prešov), Bochin Michal (ISM Slovakia v Prešove)
Title
Globalizacja w kontekście aspektów etycznych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 219-232, bibliogr.24 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Etyka, Kultura, Deklaracja Praw Człowieka, Globalizacja
Ethics, Culture, Declaration of Human Rights, Globalization
Note
summ.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Country
Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
Europe, United States of America (USA), Poland
Abstract
Mianem globalizacji określa się obrót towarów, kapitału, przemieszczanie się ludzi i idei w skali całego świata. W wymiarze ekonomicznym globalizacja polega na zaniku barier utrudniających handel pomiędzy krajami. Ów zanik barier jest procesem narastającym, który obejmuje coraz większe obszary globu, choć należy podkreślić, że z różnych względów pewne obszary świata wciąż pozostają z niego wyłączone. Globalizacja nie jest zjawiskiem nowe, ponieważ w dziejach świata ludzie od zawsze ze sobą handlowali, podróżowali i nawzajem poznawali. Ponadto w dziejach ludzkości istnieją okresy, w których zachodziły już procesy podobne pod pewnymi względami do współczesnej globalizacji. Wskazać tu można powstanie Imperium Rzymskiego, kolonizację Nowego Świata czy powstanie Stanów Zjednoczonych i innych krajów postkolonialnych(fragment tekstu)

As defined globalization movement of goods, capital, the movement of people and ideas across the world. The economic dimension of globalization is based on the disappearance of barriers to trade between countries. That disappearance of barriers is a growing process which comprises more areas of the globe, although it should be emphasized that a variety of reasons, some areas of the world remain excluded from it. Globalization is not a new phenomenon, because in the history of the world, people have always traded with each other, traveling and got to know each other. Moreover, in the history of mankind, there are periods in which the processes taking place already similar in some respects to contemporary globalization. Show here can rise to the Roman Empire, the colonization of the New World and the creation of the United States and other countries postcolonial. Today, due to advances in technology, these processes occur much faster and on a larger scale, including, as the name suggests, the entire globe(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baczko, B. Hiob, mój przyjaciel. Wyd. 1. - Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2002. s. 10
 2. BERBERYS, K. Młodzież w epoce globalizacji, "Problemy Alkoholizmu" 2000, nr 1, s. VI i nast.
 3. Budziszewska, M. Wspieranie rozwoju uczniów. Perspektywa całościowa, w: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, pod red. G. Katry i E. Sokołowskiej, Warszawa 2010, s. 208
 4. Czarnecki, P. Ethics for a social worker, IP WSEI, Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978- 83-62074-37-2
 5. Czarnecki, P. Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013, ss. 253, ISBN 978-83-7641- 38-5
 6. Czarnecki, P., Sucasne problemy teorie a praxe socjalnej prace c Polsku, ISM Slovakia, Brno 2015, ss.235, ISBN 978-80-87502-1
 7. Czarnecki, P. Teorija i osnowy etiki, ISM, Slovakia, Kijów 2015, ss.140, ISBN978- 966-7972-38-7
 8. Czarnecki, P. Etika medzi dobrom a zlom, ISM Slovakia, Brno 2015, ss. 122, ISBN 978-80-87502
 9. Kant, I. Proiekt wieczystego pokoiu, Warszawa 1995
 10. Katra, G. Psycholog szkolny w Polsce i w innych krajach, w: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, pod red. G. Katry i E. Sokołowskiej, Warszawa 2010, s. 15
 11. Kołodko, G. Globalizacja, a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa: Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń, s. 106
 12. Melosik, Z. Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje, w: Wprowadzenie do pedagogiki: wybór tekstów, pod red. T. Jaworskiej i R. Lepperta, Kraków 1996, s. 47 i nast.
 13. Melosik, Z. Edukacja skierowana na świat - ideał wychowawczy XXI wieku, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1989, nr 3, s. 159 i nast;
 14. Przybyszewski, K. Prawa człowieka w kontekstach kulturowych, Poznań 2010
 15. Singer, P. Jeden świat: etyka globalizacji, Warszawa 2006
 16. Smith, W. J., FOSTER, W. F. Balancing Rights and Values. The Place of Religion in Quebec Schools, Quebec 1999
 17. Sztompka, P. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 582
 18. Tazbir, J. Reformacja - kontrreformacja - tolerancja, Wrocław 1996
 19. Tolerancja a edukacja, pod red. M. Patalona, Gdańsk 2008
 20. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, Poznań 2004
 21. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne: wyzwania dla edukacji XXI wieku, pod red. T. Bajkowskiego i K. Sawickiego, Białystok 2001
 22. Tyszka, T. Granice dopuszczalności manipulowania wyborami konsumenta, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, pod red. W. Gasparskiego, A. Lewickiej-Strzałeckiej i D. Miller, Warszawa 1999, s. 199
 23. Hryniewicz, W. Czy tolerancja jest cnotą, Lublin 1996
 24. Łomny, Z. Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Radom 1996
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu