BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vansač Peter (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia), Jurašek Martin (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)
Title
Spiritualita ako podstatný prvok integrácie rómov
Spirituality as an essential part of the integration of romanies
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 241-249, bibliogr.15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Religia, Romowie
Religion, Romany
Note
summ.
Abstract
The aim of our contribution is to take part in the discussion and point at the importance of spirituality in Roma communities. In our work we focus on the need of spirituality at Roma minority in Slovakia. We state an example from the past - work of the priest in the village of Jarabina. It is religiosity what is closely connected with spirituality - reason able religiosity helps the inclusion of Romanies into society, irrational causes more intensive exclusion(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosz, A. 2004 Neboj sa cigána. Nadara Romestar. Podľa poľského originálu: Adam Bartozs: Nie bójsie Cygana - Na dara Romestar. 2. vydanie. Sobrance: Občianske združenie Romanivodži Sobrance, 2004. 251 s. ISBN 80-969356-7-4
 2. Biskupský Úrad Prešov. 1938. Odpoveď na žiadosť: Kaplnka pre Cigánov a ich pastoráciu - Jarabina, okr. Stará Ľubovňa. Archív Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Inv. 484, sig. 2688/1938
 3. Horvátová, J. 2006. Devleskerečhave - svedectvom starých pohľadníc. 1. vydanie Poprad 2006. Región Poprad, 176 s. ISBN 80-969344-0-6
 4. Ján Pavol II. 1994 Redemptoris missio, O stálé platnosti misijního poslaní, Zvon Praha 1994, ISBN 80 - 7113 - 101 - 6
 5. Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2009. 76 s ISBN: 978-80-8068-931-5
 6. Misiologické Fórum, 2013. Duch svobody - misie z periférií. Praha: Středoevropské centrum misijních stúdií o. s. 2013. 46 s. ISSN: 1805-7934
 7. Mušinka, A. 2012. Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov. 1. vydanie Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2012. 198 s. ISBN 987-80-555-0531-2
 8. Kotradyová, K. 2010. Príčiny sociálnej exklúzie v rómskych osadách, In: Vyhnal, P., Sloviková, Ľ. (ed.): Spoločnosť, kríza, rodina, Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010, Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2010. s. 297-298, ISBN 978-80-8084-610-7
 9. Pápežská Rada Pre Pastoráciu Migrantov a Cestujúcich: 2005. Smernice pre pastoráciu Rómov, [online]. Rím 2005, [citované 2013-09-20]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty- vatikanskych-uradov/c/smernice-pastoracia-romov
 10. Pavol VI. 1999. Evangelii Nuntiandi, Posynodálna apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 1999, ISBN 80 -7162-266-4
 11. Podolinská, T., Hrustič, T. 2010. Boh medzi barierami, Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, ÚEt SAV Bratislava 2010, ISBN 978-80-89027-34-7, [online]. [citované 2013-09-20]. Dostupné na internete: http://www.uet.sav.sk/files/socialna_ inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf
 12. Powell, J. 2007. Prečo mám strach povedať ti, kto som. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2007. 99 s. ISBN 978-80-7141-575-6
 13. Stewart, M. 2005. Čas Cikánu. Brno: Barrister & Principal Univerzita Palackého v Olomouci. Z anglického originálu: The Timeofthe Gypsies. Westview Press 2005. 275 s. ISBN 80-7364-017-1
 14. Zeman, V. 2006. Vybrané kapitoly z romológie - východiska pre sociálnu prácu. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2006. ISBN 80-89185-20-7
 15. Želinský, T. 2014. Chudoba a deprivácia na Slovensku. 1. Vydanie Košice: Equilibria 2014. 228 s. ISBN 978-80-8143-133-3
 16. www.mojakomunita.sk/web/pcr-cicava
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu