BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Welskop Wojciech (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
Title
Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji
Students' social competences as a challenge of contemporary education
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 251-258, bibliogr.22 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Globalizacja, Konsumpcja, Edukacja, Kompetencje społeczne
Globalization, Consumption, Education, Social competences
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Kompetencje społeczne jednostki w dużej mierze warunkują sukces zawodowy i osobisty każdego człowieka. Osoby o wysokich kompetencjach społecznych są bardziej atrakcyjne dla pracodawcy, są lubiane przez otoczenie, potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji. Wysoko rozwinięte kompetencje społeczne ułatwiają rozwój każdego człowieka, stając się tym samym przepustką do osiągnięcia sukcesu.(fragment tekstu)

Young people's social competences are very important to the efficient functioning of the individual in social reality. The development of social competence is a huge challenge for education in the contemporary world in connection with the pervasive culture of consumerism and a reduction in the value of some social needs among young people. This article is an attempt to present the importance of social competence in contemporary school and educational challenges in consumption world, to develop social competence by the young generation(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002
 2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego wynika. Warszawa 2000
 3. Białecka-Pikul M., Interakcyjno-poznawcza koncepcja kompetencji komunikacyjnej małych dzieci, "Psychologia Wychowawcza" nr 36, 1993, s. 14-24
 4. Greenspan S., Defining childhood social competence: a proposed working model, w: Advances in special education, red. B.K. Keogh, Greenwich 1981
 5. Javris P., The Changing Educational Scene, w: The Age of Learning. Education and the Knowledge Society, red. P. Jarvis, London 2001
 6. Kosiorek M., Tutoring w szkole, w: Motywacja w edukacji, red. E. Przygońska, Toruń 2011
 7. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Warszawa 2002
 8. Matczak A., Temperament a kompetencje społeczne, w: Rożnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, red. W. Ciarkowska, A. Matczak, Warszawa 2001
 9. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Warszawa 2007
 10. Maxim L.A., Nowicki S. J., Developmental associations between nonverbal ability and social competence, "Facta Universitatis" nr 2, 2003, s. 745-758
 11. Muchacka B., Codzienność szkoły: między pedagogiką a etyką, w: Codzienność szkoły. Nauczyciel, red. J. M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków 2014
 12. Prucha J., Pedeutologia, w: Pedagogika. Tom II. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006
 13. Raven J., Competence in modern society: Its identification, development and release Oxford 1984
 14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2000
 15. Spitzberg R. H., Cupach W. R., Handbook of interpersonal competence research, New York 1989
 16. Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2002
 17. Szymański M.J., Edukacyjne problem współczesności, Kraków 2014
 18. Tanaś V., Wykorzystanie teorii stanów oczekiwań w badaniu grup rówieśniczych, "Perspektywy Edukacyjno-Społeczne" 01/2014, s. 32
 19. Web-01: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006H0962 (dostęp: 03.08.2015)
 20. Welskop W., Rola nauczyciela-tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów, w: Edukacja - wczoraj, dziś, jutro, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Siedlce 2013
 21. White R., Motivation reconsidered: The concept of competence, "Psychological Review" nr 66, 1959, s. 297-333
 22. Wojciszke B., Pieńkowski R., Q-sort Funkcjonowania Społecznego (QFS) - prezentacja narzędzia i przykłady jego zastosowań, "Przegląd Psychologiczny" nr 28, 1985, s. 527-545
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu