BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharewicz Joanna (Uniwersytet Ślaski w Katowicach)
Title
Psychologiczne aspekty procesu adaptacji do starości - kierunki badań
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 227-236, wykr., bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Jakość życia, Potencjał rozwojowy
Psychology, Ageing of the population, Elderly people, Quality of life, Development potential
Note
summ.
Abstract
Niewątpliwie z wiekiem ubywa sił fizycznych i pogarsza się zdrowie somatyczne, jednak zmiany rozwojowe psychiki nie muszą w całości przebiegać zgodnie z kierunkiem zmian biologicznych, chociaż często przebiegają według podobnego wzoru. Struktury psychiki podlegają zmianom (dodawaniu, substytucji, modyfikacji, inkluzji i mediacji), których efektem jest uzupełnianie wcześniejszych procesów i struktur oraz zastępowaniu ich przez nowe treści, wyłanianiu się nowych czynności lub funkcji poprzez różnicowanie, uogólnianie ich wcześniejszych postaci, co jest podstawą wnioskowania o możliwościach pozytywnego starzenia się i optymalizacji rozwoju w okresie późnej dorosłości (por. M. Tyszkowa, 1996; H. Bee, 2004). Zatem współczesne badania koncentrują się głównie na zasobach psychicznych człowieka starego, ukazując nie tylko jego ograniczenia, ale i możliwości rozwojowe, by pomóc mu w procesie pomyślnej adaptacji do starości i uczynić z niej satysfakcjonujący okres życia.(fragment tekstu)

The article assemble a review of studies regarding the fuctionning of a human in aging phase.In term of development, old age is an important stage of life. Acknowledging the psychological aspects of aging process and different forms of aging adaptation enhence the general knowledge about human. Modern research about aging are concentrating on psychical resources of mature human, showing not only its limitations but also a development potential. The article is referring to different theories of adaptation to aging process. It attempts to present research applications, taking into account such aspects as satisfaction of life, hope and fear, which determine a successful adaptation to old age. Examinated group participated in research consists of nursing homes residents and a group of people living on their own.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Braun - Gałkowska M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 3. Cichocka M. (1995). Psychologiczne determinanty pomocy psychologicznej dla człowieka starego; [w]: B. Waligóra (red.). Elementy psychologii klinicznej, t. 4. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Finogenow M. (2008). Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym. Polskie Forum Psychologiczne, tom 13, nr 2.
 5. Okła W. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej; [w]: S. Steuden, M. Marczuk (red.). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 6. Oleś P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 7. Parnowski T. (2007). Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego; [w]: A. Bilikiewicz (red.). Psychiatria. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 8. Reker G., Woo L.(2011). Orientations and Psychosocial Adaptation in Older Adults. SAGE Publications.
 9. Sitarczyk M. (2006). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w]: S. Steuden, M. Marczuk (red.). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Straś - Romanowska (2004). Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w]: B. Harwas - Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, PWN.
 11. Steuden M. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości, [w]: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, PWN.
 12. Stuart-Hamilton I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 13. Synak B. (2013). Bezsens i sens choroby. Gdańsk: Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 14. Świerżewska D. (2010). Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psychologia Rozwojowa, tom 15, nr 2.
 15. Turner J., Helms D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.
 16. Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 17. Wojciechowska L. (2008). Style starzenia się a subiektywny dobrostan kobiet w późnej dorosłości. Polskie Forum Psychologiczne, tom 13, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu