BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiła-Sieradzka Marta (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Turska Elżbieta (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na ryku pracy
Job Satisfaction and Organizational Identity in Linear Careers in the Perspective of Demographic Change on the Labor Market
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 281-296, bibliogr. 36 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ludzie starsi, Pracownicy w organizacji, Społeczeństwo, Praca, Rynek pracy
Elderly people, Employees in the organization, Society, Labour, Labour market
Note
summ.
Abstract
Starzenie się ludności jest fenomenem globalnym. Patrząc na świat jutra należy pamiętać, że ten proces to nie tylko rosnąca liczebnie grupa emerytów lub kategorii wiekowej 50+. To powolne, lecz diametralne przemiany demograficzne, które wpływają na szereg mechanizmów społeczno-gospodarczych, w tym na rynek pracy. Polityka mająca na celu przygotowanie naszego kraju na drastyczne zmiany w strukturze wiekowej nie może być kierowana tylko i wyłącznie do osób 50+, 60+, czy jakiejkolwiek innej wyodrębnionej kategorii senioralnej. Z punktu widzenia dzisiejszej polityki, bardzo ważne są generacje w wieku średnim. Na radykalna zmianę sytuacji dzisiejszych seniorów jest już za późno. To sposób i jakość starzenia się dzisiejszych kobiet i mężczyzn w wieku średnim, a szczególnie pokolenia wyżu demograficznego, będzie miała kluczowe znaczenie dla sytuacji naszego kraju w najbliższych dziesięcioleciach. ( Turek 2012: 102, 104).(fragment tekstu)

In the last century and at the beginning of the current one, we could clearly observe complexity and increasing dynamics of changes in the labor market. It results in the transformations in the area of professional biographies and in models of careers. Among many effects of globalization, both positive and negative, the attention of the researchers is more and more often focused on the transformation in the area of job satisfaction and professional identity of a man. The aim of this article is to present research on the relationship between job satisfaction and a sense of organizational identity in a group of people executing linear careers. The research group consists of employees of the mining industry. The obtained results confirmed the presence of significant relationship between job satisfaction and a sense of organizational identity in the investigated occupational class. Based on the got results, the practical implication were presented. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albert S., Whetten D., Organizational identity, "Research in Organizational Behavior" nr 7, 1985.
 2. Arthur, M. B., The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry, "Journal of Organizational Behavior" nr 15, 1994.
 3. Bańka A., Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, w: Współczesna psychologia pracy i organizacji, red. A. Bańka, E. Turska, Z. Ratajczak, Katowice 2006.
 4. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2006.
 5. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 6. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 7. Bauman, Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007.
 8. Bogaj A., Człowiek w środowisku pracy, w:Pedagogika pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Bogaj A. Baraniak, Warszawa 2007.
 9. Bauman Z., O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata, Warszawa 1997.
 10. Briscoe J.P., Hall D.T.,The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, "Journal of Vocational Behavior" nr 69, 2006.
 11. Chrupała-Pniak M., Satysfakcja zawodowa-artefakty czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego Przegląd koncepcji teoretycznych i podejśc badawczych, "Edukacja Ekonomistów i Menedzerów" nr 2, 2010.
 12. Czarnota-Bojarska J., Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Warszawa 2010.
 13. Czarnota-Bojarska J., Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna a wykonywanie pracy, " Czasopismo Psychologiczne" nr 2, 2012.
 14. Czerw A., Borkowska A., Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, " Psychologia Społeczna" tom 24(15), 2010.
 15. Dobrowolska M., Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia-wybrane problemy, "Czasopismo Psychologiczne" nr 18 (2), 2012.
 16. Dobrowolska M., Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age, Kraków 2011.
 17. Faliszek K., Górnicy wobec przemian ustrojowych, w: Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian, K. Faliszek, K. Łęcki, K. Wódz, Katowice 2001.
 18. Faliszek K., Łęcki K., Wódz K., Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian, Katowice 2001.
 19. Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Warszawa 2008.
 20. Juchnowicz M,, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa 2014.
 21. Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory karier zawodowych, Bydgoszcz 2013.
 22. Mayor F., Przyszłość świata, Warszawa 2001.
 23. Merecz D., Andysz A., Zagadnienia teoretyczne, w: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy-uwarunkowania i skutki, red. D. Merecz, Łódź 2010.
 24. Minta J., Oblicza współczesnych karier, " Dyskurs Młodych Andragogów" nr 15, 2014
 25. Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000.
 26. Paszkowska-Rogacz A., Dopasowanie do pracy dla praktyków, w: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy-uwarunkowania i skutki, red. D. Merecz, Łódź 2010.
 27. Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań, 2009.
 28. Piorunek M., Od stabilizacji do chaosu zawodowego. Scenariusz biografii zawodowych etapu średniej dorosłości, " Studia Edukacyjne" nr 14, 2010.
 29. Siuta-Stolarska B., Siuta-Brodzińska., Wartości a satysfakcja zawodowa, " Zeszyty Naukowe WOWL", nr 2, 2011.
 30. Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, "Problemy Zarzadzania" nr 4 (34), 2011.
 31. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.
 32. Strykowska M., Zarządzanie karierą zawodową jako forma przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Warszawa 2012.
 33. Terelak J.F., Janowska P., Dopasowanie człowiek-organizacja a zadowolenie z pracy, " Studia i Materiały.Miscellanea Oeconomica" nr 1, 2009.
 34. Turek K., Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, w:Młodośc czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań PKL z 2012 r., red. J.Górniak, Warszawa 2012.
 35. Turska E., Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Katowice 2014.
 36. Turska E., Stasiła-Sieradzka M., Diec A., Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych, " Czasopismo Psychologiczne" nr 2, 2012.
 37. Wudarzewski G., Satysfakcja z pracy- konceptualizacja pojęć w świetle badań literatury, " Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" nr 5(37), 2013.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu