BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Labus Agnieszka (Politechnika Śląska)
Title
Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności - zarys problemu
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 297-308, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Ludzie starsi, Potrzeby mieszkaniowe, Społeczeństwo
Real estate housing, Elderly people, Housing needs, Society
Note
summ.
Abstract
Z uwagi na ogrom stereotypów związanych z osobami starszymi poszukuje się takich rozwiązań dla osiedlania seniorów (których przykładem są domy wielogeneracyjne), które będą związane ze stabilizowaniem środowisk, zmniejszaniem kosztów opieki państwa, przeciwdziałaniem negatywnym lub/i pseudopozytywnym stereotypom starości.(fragment tekstu)

This article focuses on alternative ways of a residence for the elderly, with particular emphasis on the concept of intergenerational houses in the context of existing opportunities in Poland. The issue of intergenerational houses juxtaposed with considerations about aging in general and the consequences for the phenomena described by various disciplines of social and humanities sciences.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltes P. B., Smith J. (2003) New Frontiers in the Future of Aging: From Successful Aging of the Young Old to the Dilemmas oh the Fourth Age, Gerontology, 2003, No. 49.
 2. Eurostat (2010) Household structure in the EU, Luxemburg: European Commission.
 3. Garniss G. (2013) Czynniki kształtujące popyt na mieszkania dla seniorów, Fulbright Scholar Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania, na zaproszenie Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Property Journal 12-1/13, dostępna w: http://www.wgn.pl/i/a,76,3368,en,czynniki-ksztaltujace-popyt-na-mieszkania-dla-seniorow.html.
 4. Halicki J. (2010) Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Jonda B. (2008) Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzypokoleniowych w Niemczech, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008.
 6. Kijak R. J., Szarota Z. (2013) Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 7. Niezabitowska E. (2012) Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego, [w:] Przestrzenie starości [red:] Zrałek M., Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 8. Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Tokarz-Kamińska B. (2013) Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (red:) Szatur-Jaworska B., Biuletyn Rzecznika Praw Obywatleskich nr 5, Warszawa: Biuro RPO.
 9. Raport "Młodzi 2011", (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 10. Stachowiak B. (2012) Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty andragogiczne i geragogiczne. Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
 11. Szarota Z. (2010) Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 12. Szlendak T. (2012) Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Szukalski P. (2012) Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Wydanie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Woźniak J. (2012) Geriatra pilnie poszukiwany, Świat Lekarza, nr 19/2012, Warszawa.
 15. Zaniewska H. (red:) (2001) Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu