BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych
Crumbs of Knowledge - Causal Ambiguity in Business Network Research
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, t. 64 nr 7, s. 11-22, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Przedsiębiorstwo w sieci
Keyword
Gospodarka sieciowa, Powiązania sieciowe, Współpraca sieciowa
Network economy, Network relationships, Network cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problem związków przyczynowych, a szczególnie ich niejednoznaczności, w naukach o zarządzaniu. Przedstawiono istotę zagadnienia z punktu widzenia imitacji oraz zasobowej teorii firmy. Rozwinięto trzy wyzwania badawcze, które z niego wynikają: przyczynowości, determinizmu oraz jednoznaczności. By udokumentować metaforę okruchów wiedzy, wykorzystano metodykę systematycznego przeglądu literatury dotyczącej tworzenia współpracy sieciowej. Zidentyfikowano 12 różnych kategorii stosowanych przez badaczy, by odnieść się do antecedencji współpracy sieciowej. Zidentyfikowano także 881 związków pomiędzy antecedencjami a zmiennymi zależnymi. W konkluzji przedstawiono dwa rozwiązania problemu, tj. analizę semantyczną oraz teoretyzowanie.(abstrakt oryginalny)

This paper explores the issue of causality and causal ambiguity, in particular, within the field of management. In order to outline it, imitation and a resource based view of the firm's perspectives are adopted. Next, three research challenges are discussed: causality, determinism, and explicitness. To substantiate the crumbs of knowledge metaphor in business network research, a systematic literature review is deployed. The study shows 12 various categories used in prior research to address network antecedents. It also identifies 881 relationships between antecedents and dependent variables. In conclusions two ways to cope with causal ambiguity are outlined: semantic analysis and theorizing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrosini V., Bowman C., The Impact of Causal Ambiguity on Competitive Advantage and Rent Appropriation, "British Journal of Management" 2010, Vol. 21, No. 4.
 2. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 3. Bell J., Den Ouden B., Ziggers G.W., Dynamics of Cooperation: At the Brink of Irrelevance, "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, No. 7.
 4. Combs J.G., Big Samples and Small Effects: Let's Not Trade Relevance and Rigor for Power, "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 1.
 5. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe AE w Katowicach" 2007.
 6. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 7. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 8. Grandori A., Soda G., Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies"1995, Vol. 16, No. 2.
 9. Hoskisson R.E., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D., Theory and Research in Strategic Management: Swings of a Pendulum, "Journal of Management" 1999, Vol. 25, No. 3.
 10. https://scholar.google.com, wynik 2.180.000 [30.06.2015]
 11. Jaki A., Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 2.
 12. King A.W., Zeithaml C.P., Competencies and Firm Performance: Examining the Causal Ambiguity Paradox, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 1.
 13. Krzakiewicz K., Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 1147.
 14. Lippman S.A., Rumelt R.P., Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency under Competition, "The Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13, No. 2.
 15. Niemczyk J., Logika rozwoju strategii, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2014, t. 27, nr 2: Zarządzanie strategiczne: rozwój koncepcji i metod.
 16. Powell T.C., Lovallo D., Caringal C., Causal Ambiguity, Management Perception, and Firm Performance, "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 1.
 17. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Eekonomiczne, Warszawa 2005.
 18. Rumelt R., How Much Does Industry Matter?, "Strategic Mangement Journal" 1991, Vol. 12, No. 3.
 19. Van Maanen J., Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: A Preface, "Administrative Science Quarterly" 1979, Vol. 24, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu