BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Możliwości zapobiegania agresywnemu planowaniu finansowemu
Aggressive Tax Planning and Possibilities of Prevention
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 115-128, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Unikanie opodatkowania, Ceny transferowe, Raje podatkowe
Tax avoidance, Transfer pricing, Tax havens
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest poświęcony problematyce agresywnego planowania podatkowego. W treści artykułu wyjaśniono to pojęcie oraz wskazano jego skutki i skalę. Opracowanie przedstawia również wybrane instrumenty i schematy agresywnego planowania podatkowego. W ostatniej części zostały scharakteryzowane środki stosowane przez państwa OECD w celu przeciwdziałania opisywanemu zjawisku. (fragment tekstu)

Tax planning strategies are growing more and more sophisticated over time. For many OECD member states, these strategies applied by multinational corporations result in an immense loss of tax revenue. Therefore counteracting aggressive tax planning has become a priority of tax policy for both the OECD and the European Union. The aim of this article is to analyze selected aggressive tax planning schemes. It also presents definition of aggressive tax planning, reviews its instruments and scale. Moreover it indicates and describes the means to combat aggressive tax planning, such as transfer pricing regulations, institution of controlled foreign corporation, general anti avoidance rules and thin capitalization provisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris 2013.
 2. Arnold B. J., McIntyre M. J., International Tax Primer, Kluwer law International, The Hague2002.
 3. Clausing K. A., The Revenue Effects of Multinational Firm Income Shifting, "Tax Notes" 2011, March.
 4. Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning, OECD Publishing, Paris 2011.
 5. Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymispółkami różnych Państw Członkowskich, Dziennik Urzędowy L 157, 26/06/2003.
 6. Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2014-2018, Joint Committee on Taxation, Washington 2014.
 7. Fuest C., Spengel Ch., Finke K., Heckemeyer J. H., Nusser H., Profit Shifting and "Aggressive" Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform, "World Tax Journal" 2013, October.
 8. GAAR Rising. Mapping Tax Enforcement's Evolution, Ernst & Young, http://www.ey.com,dostęp 12.03.2015.
 9. Gravelle J. G., Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, Washington 2015.
 10. Guide to Controlled Foreign Company Regimes, Deloitt, London 2014.
 11. Holmes K., Regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania, w: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, red. H. Hamaekers i in., LexisNexis, Warszawa 2006.
 12. Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues, OECD Publishing,Paris 2012.
 13. Internal Revenue Code, http://www.irs.gov, dostęp 12.03.2015.
 14. Prebble J., The Taxation of Controlled Foreign Corporation, Institute of Policy Studies, Victoria University, Wellington 1987.
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2013 roku, http://www.sejm.gov.pl, dostęp 12.02.2014.
 16. Public Discussion Draft, BEPS Action 2: Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements(Recommendations for Domestic Law), OECD Publishing, Paris 2014.
 17. Russo R., Fundamentals of International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation,Amsterdam 2007.
 18. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, Paris 2010.
 19. Update Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris 2013.
 20. US Multinational Corporations. E&ective Tax Rates are Correlated with where Income is Reported, Government Accountability Office, Washington 2008.
 21. Wiśniewski P., Komer W., Ceny transferowe. Analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych, Difin, Warszawa 2012.
 22. Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego,2012/772/UE, Komisja Europejska, Bruksela.
 23. Zucman G., Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Pro'ts, "Journalof Economic Perspective" 2014, Vol. 28, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu