BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krakowiak-Drzewiecka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwój Internetu jako element przeobrażeń komunikacyjnych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 37-42, tab., rys.
Keyword
Technologie internetowe, Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Konkurencja, Gmina
Internet technologies, Communication, Local government, Competition, District
Country
Polska
Poland
Abstract
Przeobrażenia komunikacji gmin w Polsce są wypadkową wielu zjawisk występujących w otoczeniu samorządów lokalnych. Nałożyły się bowiem na siebie determinanty związane z procesami transformacji gospodarczej z tendencjami zmian ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych. Nie zawsze łatwo jest zdecydować, do której z tych grup czynników przyporządkować poszczególne zjawiska. Niemniej nie powinno się analizować ich w oderwaniu od siebie, a raczej traktować jako całość (na którą składają się elementy oddziałujące na siebie) tworzącą uwarunkowania funkcjonowania wspólnot lokalnych. Należą do nich wspomniane już wcześniej takie zjawiska, jak: globalizacja i integracja, wzrost konkurencji pomiędzy gminami, ujednolicenie ofert gmin, w tym oferty komunikacyjnej, spadek lojalności interesariuszy wobec gmin i ich produktów, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój i upowszechnienie technologii informatycznej i telekomunikacyjnej, ewolucja kierunków zarządzania publicznego, budowanie samorządu terytorialnego w Polsce.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Żabińska T.: Kształtowanie tożsamości i wizerunku regionów turystycznych - wybrane problemy. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński, K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
  2. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, https://mac.gov.pl/raporty-i-dane/.
  3. Digital Agenda Scoreboard (DAS). Eurostat.
  4. Chmielewski R.: Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Red. M. Klamut, L. Cybulski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
  5. Rózga Luter R.: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(15), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
  6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z łat 2007-2011. GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, http://biblioteka.mwi.pl.
  7. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
  8. Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.F1. Beck, Warszawa 2001.
  9. Przybylska A.: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
  10. Barczyk Z., Biniecki J., Ochojski.A., Szczupak B.: Przedsiębiorczość - Samorządność - Rozwój lokalny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu