BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ewolucja procesów komunikacji
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 43-52, rys., tab.
Keyword
Technologie internetowe, Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Konkurencja, Gmina
Internet technologies, Communication, Local government, Competition, District
Abstract
Procesy komunikowania społecznego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu społeczności lokalnej, jednocześnie określając stopień jej rozwoju oraz dojrzałości form i metod funkcjonowania. Także narastająca konkurencja pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmienność otoczenia, zmiany związane z postępem technologicznym, sprawiają, że można obserwować ewolucję związaną z procesem komunikacji wspólnot lokalnych (zmiany w rodzajach i sposobach stosowanych mediów, formie i treści komunikatów, interaktywności przekazu itd.). Przeobrażenia te dokonały się zarówno w procesie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej gminy. Istotną rolę z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej odgrywają media lokalne, które są zazwyczaj zewnętrznym przejawem odrębności pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Są one postrzegane jako istotna instytucja społeczna, wyrażająca interesy mieszkańców i ich tożsamość, która odpowiada na różnorodne potrzeby i zainteresowania społeczności lokalnej. Media lokalne pełnią swoistą misję poprzez regularne i efektywne zaspokajanie potrzeb informacyjnych adresatów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kępa-Mętrak J.: Rola mediów w społeczności lokalnej. W: Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych, http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/18545/Media 4.pdf.
 2. Tomaszewski J.: Prasa lokalna - siła, której nie można lekceważyć. http://arcanahistorii.prv.pl/slowo/untitled/prasa.pdf.
 3. Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej w lokalnych mediach elektronicznych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2005, http://www.krrit.gov.pl/.
 4. Szociński W.: Znaczenie komunikacji marketingowej w kształtowaniu wizerunku gminy na przykładzie gminy Sędziszów Małopolski. http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2631.
 5. www.edulandia.pl.
 6. www.globalmediajournal.collegium.edu.pl.
 7. Mianowski J.: Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu, http://www.gloswagrowiecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:rola-lokalnych-mediow-w-przemianach-samorzdu&catid=90:o-prasie-lokalnej&Itemid=T62.
 8. Jarowiecki J.: Prasa wydawana w Kijakowie -przedmiotem badań, http://mbc.malopolska.pl/ Content/66078/02.pdf.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. http://www.stat.gov.pl.
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198.
 11. Guzik R.: Polskie miasta i gminy w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego. http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/rguzik opole artyhrl.pdf.
 12. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com k2&view=item&id=l15:raport-stopie.
 13. Prałat E.: Strony internetowe polskich gmin. http://www.ptzp.org.pl/fdes/konferencje/kzz/artyk_pdf 201 l/086.pdf.
 14. www.bip.gov.pl.
 15. Kafara A.: Internet w marketingu politycznym, http://ibap.pl/raporty-i-analizy/analizy/ internet-w-marketingu-politycznym.html.
 16. Kampania w sieci. Red. J.M. Zając, D. Batorski, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/ 2088343201.pdf.
 17. www.sisms.pl.
 18. Szymańska Z.: Czy rozpocznie się esemesowa kampania wyborcza, http://nt.interia.pl/ news/czy-rozpocznie-sie-esemesowa-kampania-wyborcza, 1673005.
 19. www.smsapi.pl.
 20. www.krrit.gov.pl.
 21. www.sejmik.kielce.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu