BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 98-105, wykr.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Regulacje prawne, Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego
Non-governmental organisation, Legal regulations, Local government, Local government task
Abstract
Organizacje pozarządowe powstałe w nowych warunkach ustrojowych ciągle jeszcze uchodzą za organizacje nowe. Ich działanie nadal nie jest zadowalająco uregulowane. Nie są wystarczająco jasno i jednoznacznie określone zasady działania, źródła pokrycia kosztów ich działania, a także wzajemne relacje między nimi a podmiotami publicznymi. Budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi do realizacji zadań społecznych jest uznawane za ważny element tworzenia demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, jednak nie do końca wypracowano efektywne formy współpracy. Dobrą podstawą oceny relacji samorząd-społeczność lokalna jest diagnoza wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych. Warunkiem pełnienia przez nie pozytywnej roli w rozwoju wspólnoty jest ich włączenie w funkcjonowanie gminy na zasadzie partnerstwa.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013 wraz z aneksami, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
  2. Trzeci sektor w Polsce, stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012. GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat.
  3. Przewłocka J., Herbst J.: Ile jest w Polsce organizacji i czym się one zajmują, http://www.ngo.pl/x/666758.
  4. Przewłocka J., Herbst J.: Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2010. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2011.
  5. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf.
  6. Dudkiewicz M., Makowski G.: Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/Indeks Jakosci Wspolpracy.pdf.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu