BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dostarczanie dóbr publicznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 110-118, tab.
Keyword
Demokracja, System wartości, Sektor publiczny, Instytucje samorządów terytorialnych
Democracy, Value system, Public sector, Local government institutions
Abstract
Destrukcja podstawowych wartości demokratycznych przejawia się w widocznym ubezwłasnowolnieniu społeczeństwa, którego członkowie często są redukowani do roli biernych konsumentów dóbr publicznych dystrybuowanych przez otoczenie międzynarodowe i państwo. Doprowadziło to do zwrócenia uwagi na potrzebę aktywizacji samorządów lokalnych w roli: • podmiotów uczestniczących w procesach dostarczania dóbr publicznych, • podmiotów, które poprzez jakość własnych działań i tworzonych relacji z członkami wspólnoty relacji sprzyjają powstawaniu różnych form samoorganizacji społeczeństwa oraz je wspierają, • podmiotów, które przeciwdziałają alienacji i stanowią same w sobie dobro publiczne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Buchanan J.M.: The Public Finance. Richard D. Irwin, 1970.
 2. Hayek F.A. von: Konstytucja wolności. WN PWN, Warszawa 2006.
 3. Kleer J.: Perspektywy sektora publicznego na świecie. W: Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce tynkowej. Wnioski dla Polski. Red. J. Kleer. Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2004.
 4. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego. WN PWN, Warszawa 2004.
 5. Kleer J.: Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski. W: Samorząd lokalny-od teorii do badań empirycznych. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Zeman-Miszewska E.: Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych - założenia modelowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996.
 7. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL. Dz.U. Nr 75 poz. 444 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz.
 10. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej. Dz.U. z 1990 r. Nr 34 poz. 198.
 11. Ustawa o samorządzie terytorialnym, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 95.
 12. Regulski J.: 25 lat temu. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 12.
 13. Staniszkis J.: O władzy i bezsilności. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu