BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Migasiewicz Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Trzaska Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategia miasta w ujęciu sieciowym. Perspektywa zachowań przedsiębiorczych
The Strategy of a City in Network Perspective - Prospects of Entrepreneurial Behavior
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, t. 64 nr 7, s. 111-128, bibliogr. 32 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Przedsiębiorstwo w sieci
Keyword
Miasto, Rozwój miasta, Funkcje miasta, Podejście sieciowe
City, City development, Town function, Network approach
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę rozwoju strategii miast. Przedstawia analizę strategii w ujęciu autorskiego współczynnika aktywizacji miast, który w swoim założeniu jest emanacją strategii miast. Prezentuje również analizę otoczenia biznesowego startupów w ujęciu sieciowym, jako jedna z głównych gałęzi strategii miasta. Autorski charakter pracy związany jest przede wszystkim z przygotowaniem współczynnika aktywizacji, który prowadzi do wskazania istotnie ważnych miejsc z perspektywy budowy strategii miasta.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the theme of strategy development of cities. It presents an analysis of the strategy in light of original factors of city activation, which, in its concept, is an emanation of city strategies. The analysis of the business environment in terms of network startups as one of the main sectors of the city's strategy, is also presented. The creative nature of this work is primarily connected with the preparation of the activation factor leading to the indication of significantly important places from the perspective of the construction of a city's strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2001.
 2. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1996, nr 128, seria specjalna: Monografie.
 3. Berliński L., Penc-Pietrzak I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 4. Chisholm R.F., Developing Network Organizations: Learning from Practice and Theory, Addison-Wesley, Bonn1998.
 5. Dubel K., Strategia rozwoju narzędziem racjonalnego zarządzania miastem, w: Rozwój miasta i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 6. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 7. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Regionalne strategie innowacji w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1(27).
 8. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 9. http//gephi.github.io/ [31.05.2015]
 10. Hung S., Mobilising Networks to Achieve Strategic Difference, "Long Range Planning" 2002, Vol. 35.
 11. Jarillo J.C., On Strategic Setworks, "Strategic Management Journal" 1988, No. 9(1).
 12. Klimas P., Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacji - perspektywa empiryczna, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2014, nr 366.
 13. Kozarkiewicz A., Współczesne trendy w innowacyjności: w kierunku otwartych innowacji. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 5.
 14. Kurkiewicz P., Identyfikacja i analiza czynników wpływających na rozwój startupów. Studium porównawcze wybranych ośrodków miejskich w Polsce. Książka abstraktów, Konferencja Młodych Naukowców "Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce", Wyd. UE we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 10.01.2015.
 15. Laumann E.O., Galaskiewicz J., Marsden P.V., Community Structure as Inter-Organizational Linkages, "Annual Review of Sociology" 1978, Vol. 4.
 16. Lechner C., Dowling M., Welpe I., Firm Networks and Firm Development: The Role of the Relational mix, "Journal of Business Venturing" 2006, Vol. 21.
 17. mamstartup.pl/najnowsze/4597/dlaczego-najbardziej-startupowe-polskie-miasto-to [31.05.2015]
 18. Miasto jako analog przedsiębiorstwa. Inspiracje dydaktyczne i badawcze, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 19. Miszczyński M., Potrzeba budowy strategii rozwoju kreatywnych miast w kontekście polskiej transformacji do gospodarki wiedzy, w: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 20. Niedziółka D., Problemy rozwojowe miast jako wyzwanie zarządcze, w: Miasto jako analog przedsiębiorstwa. Inspiracje dydaktyczne i badawcze, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 21. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 22. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - atrybut pożądany niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 23. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 24. Pięta-Kanurska M., Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 25. Piotrowski W., Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 615-756.
 26. Rurański M., Niemczyk J., Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia, "Studia Miejskie" 2013, nr 11.
 27. Šmid W., Leksykon menedżera, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 28. Wdrażanie strategii rozwoju miasta, red. M. Czornik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003.
 29. www.dropbox.com/s/4xe6gfpphvbzwki/raport-jakie-jest-najbardziej-startupowe-polskie-miasto.pdf [31.05.2015]
 30. www.sooipp.org.pl/strategia-dzialania [16.05.2015]
 31. www.web.gov.pl/g2/big/2014_12/c1f111606f2286d3527c01cbf90f565b.jpg [31.05.2015]
 32. Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2014, t. 27(2).
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu