BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surmiak Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Decentralizacja w grupach kapitałowych jako szczególnej formie sieci gospodarczych
Decentralization in Capital Groups constituting a special form of Networks
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, t. 64 nr 7, s. 129-147, bibliogr. 47 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Przedsiębiorstwo w sieci
Keyword
Powiązania sieciowe, Grupa kapitałowa, Decentralizacja, Organizacje sieciowe
Network relationships, Capital group, Decentralization, Network organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano zestawienia kategorii grup kapitałowych oraz sieci gospodarczych, wykazując, że w określonych okolicznościach grupa kapitałowa stanowi szczególną formę sieci. W tym kontekście przedstawiona została analiza podstaw teoretycznych decentralizacji jako autonomii formalnej, stanowiącej przedmiot zainteresowań strategów zarządzania stających przed dylematem dotyczącym rozmieszczania uprawnień decyzyjnych w organizacji. Jednocześnie podkreślono, że przez wzgląd na zaakceptowanie twierdzenia, iż grupa kapitałowa stanowi formę sieci, przedmiotowa analiza dotycząca decentralizacji powinna mieć znaczenie także dla badań z obszaru sieci gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

In this article categories of capital groups and networks are compared, and at the same time, it is demonstrated that in particular circumstances a capital group may be considered a special form of a network. In the above context an analysis is presented of the theoretical basis of decentralization, as a formal autonomy, which constitutes the subject of interest of strategic managers facing a dilemma regarding the placement of decisional competences in their organizations. At the same time, the author highlights that due to the acceptance of the claim that a capital group constitutes a form of a network, the analysis of decentralization should be considered valuable in terms of researches in the field of networks as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achrol R.S., Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, "Academy of Marketing Science Journal" 1997, Vol. 25, No. 1.
 2. Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 3. Araujo L., Brito C., Agency and Constitutional Ordering in Networks, "International Studies of Management & Organizations" 1998, Vol. 27, No. 4.
 4. Barczak B., Białkiewicz J., Źródła efektów synergicznych w sieciach organizacyjnych, w: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 5. Cravens D.W., Piercy N.F., Relationship Marketing and Collaborative Networks in Service Organizations, "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No. 5.
 6. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Czakon W., Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: The Case of a Franchise System, "Int. J. Intellectual Property Management" 2008, Vol. 3, No. 1.
 8. Ćwik K., Aspekty organizacji sieciowej a funkcjonowanie grupy kapitałowej, "Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 4(24).
 9. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 10. Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 11. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 12. Grandori A., Soda G., Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies" 1995, Vol. 16, No. 2.
 13. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, red. M. Romanowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 15. Koza M.P., Lewin A.Y., The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network, "Organization Science" 1999, Vol. 10, No. 5.
 16. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 17. Kreft Z., Karwan M., Centralizacja i decentralizacja uprawnień decyzyjnych w holdingu, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 2.
 18. Leksykon zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 19. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration. Central Europe" 2012, nr 4(117).
 20. Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21.
 21. Łobos K., Organizacja sieciowa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 22. Łobos K., Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 23. Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych: stan i perspektywy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 24. Miles R., Snow C., Network Organizations: New Concept for New Forms, "McKinsey Quarterly" 1986.
 25. Miles R.E., Snow C.C., Causes of Failure in Network Organizations, "California Management Review" 1992, Vol. 34, No. 4.
 26. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 64/1.
 27. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2006, nr 1111, Seria Monografie i Opracowania, nr 171.
 28. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Interorganisational Network Composition and Management - Research Aspects, w: Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów, red. G. Bełz, Ł. Wawrzynek, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2012, nr 275.
 29. Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 30. Nogalski B., Kreft Z., Kluczowe problemy zarządzania grupą kapitałową, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2004.
 31. Nogalski B., Ronkowski R., Podstawy funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
 32. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 33. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, za: Organizacja i zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 34. Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 35. Sieci w gospodarce, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, za: M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010.
 36. Sikacz H., Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 37. Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 32.
 38. Stańczyk-Hugiet E., Strategicznie o ekosystemie biznesu, Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2015, t. 32(2).
 39. Stańczyk-Hugiet E., Surmiak A., Autonomia w układach współpracy gospodarczej, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1a.
 40. Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 41. Thorelli H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7.
 42. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 43. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, w: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 44. Wiktorowski K., Grupa kapitałowa jako efekt procesu koncentracji przedsiębiorstwa a zagadnienie jakości organizacji, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
 45. Wit B. de, Meyer R., Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 46. Woźniak K., Holding, "Firma" 1991, nr 11.
 47. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu