BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczara Małgorzta (Uniwersytet Warszawski), Zdziarski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Title
Współpraca uczelni i biznesu. Perspektywa sieci
Collaboration between Business and Academia - Network Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, t. 64 nr 7, s. 149-170, bibliogr. 38 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Przedsiębiorstwo w sieci
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Transfer wiedzy, Analiza sieci społecznych, Analiza sieciowa
Higher education, Knowledge transfer, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zdolność do tworzenia innowacji wykracza poza zasobowe możliwości firm i jest osadzona społecznie w sieciach relacji z innymi podmiotami. W tych sieciach fundamentalne znaczenie w gospodarkach rozwiniętych mają uczelnie, które są źródłem transferu technologii i wiedzy do biznesu. Zatrudnianie w firmie absolwentów uczelni tworzy specyficzny rodzaj więzi między tymi organizacjami. Sygnalizuje ona zwiększone prawdopodobieństwo bezpośredniej współpracy i transferu wiedzy między nimi oraz wzajemne korzyści reputacyjne. Branża doradztwa strategicznego charakteryzuje się dużą intensywnością tworzenia i transferu wiedzy do innych sektorów. W artykule przedstawiamy analizę struktury sieci powiązań uniwersytetów i firm doradztwa strategicznego w Polsce na podstawie danych z serwisu społecznościowego GoldenLine.(abstrakt oryginalny)

The ability to create innovation goes beyond the resources of organizations, it is embedded and depends on informal networks. Universities transfer technology into business and thus are crucial for the innovativeness of developed economies. Employing graduates from a specific university in a company creates a link between these organizations. We expect that it raises the probability of direct cooperation and knowledge transfer, getting access to networks and mutual reputation benefits. The strategic management consulting industry creates and transfers knowledge to other sectors. We have analyzed potential cooperation among universities and strategic management consulting firms applying the SNA techniques. The research is based on data from GoldenLine.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anand N., Gardner H.K., i Morris T.I.M., Knowledge-Based Innovation: Emergence and Embedding of New Practice Areas in Management Consulting Firms, "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 2. Bojanowski M., Corten R., Westbrock R. i B., The Structure and Dynamics of the Global Network of Inter-Firm R&D Partnerships 1989-2002, "The Journal of Technology Transfer" 2012, Vol. 37, No. 6.
 3. Burt R.S., The Network Structure of Social Capital, "Research in Organizational Behavior" 2000, No. 2.
 4. Carrington P., Scott J., Wasserman S., Models and Methods of Social Network Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 5. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 6. Dominik W., Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, red. D. Dziewaluk, Studia Biura Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.
 7. Frederiksen L., Semita S.R., Embodied Knowledge Transfer: Comparing Inter-Firm Labor Mobility in the Music Industry and Manufacturing Industries, DRUID Working Paper, Copenhagen Business School, Copenhagen 2005.
 8. Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology 1985, No. 91.
 9. Hicks D. i in., The Changing Composition of Innovative Activity in the US. A Portrait Based on Patent analysis, "Research Policy" 2001, No. 30.
 10. Inkpen A.C., Tsang E.W.K., Social Capital, Networks and Knowledge Transfer, "Academy of Management Review" 2005, Vol. 30, No. I.
 11. Jensen R., Thursby M., Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions, "American Economic Review" 2001, No. 91(1).
 12. Kawa A., Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2014, No. 356.
 13. Kim J., Sangjoon, L.J., Marschke G., The Influence of University Research on Industrial Innovation, NBER working Paper, No. 11447, Cambridge 2005.
 14. Klimas P., Sieci Innowacji Implikacje bliskości organizacyjnej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014.
 15. Liebeskind J. i in., Social Networks, Learning and Flexibility: Sourcing Sciectific Knowledge in New Biotechnology Firms, "Organization Science" 1996, Vol. 7, No. 4.
 16. LinkedIn z milionem polskich internautów, GoldenLine z 1,7 mln. Jacy to użytkownicy? (analiza), www.wirtualnemedia.pl/artykul/linkedin-z-milionem-polskich-internautow-goldenline-z-1-7- mln-jacy-to-uzytkownicy-analiza# [26.06.2015].
 17. Małkus T., Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków 2014.
 18. Mors M.L., Innovation in a Global Cons Ulting Firm: When the Problem is Too Much Diversity, "Strategic Management Journal" 2010, Vol. 31, No. 8.
 19. Murray F., Innovation as Co-Evolution of Scientific and Technological Networks: Exploring Tissue Engineering, "Research Policy" 2002, Vol. 31.
 20. Narin F. i in., The Increasing Linkage between US Technology and Public Science, "Research Policy" 1997, No. 26.
 21. Niemczyk J., Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji" 2011, No. 6.
 22. Pfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York 1978.
 23. Powell W., Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior" 1990 No. 12, s. 304.
 24. Powell W., Owen-Smith J., Universities as Creators and Retailers of Intellectual Property, w: To Profit or Not to Profit, Ed. B. Weisbrod, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 25. Reihlen M., Nikolova N., Knowledge Production in Consulting Teams, "Scandinavian Journal of Management" 2010, Vol. 26, No. 3.
 26. Rubio A., Aragón A., SMEs Competitive Behavior: Strategic Resources and Strategies, "Management Research" 2009, Vol. 7, No. 3.
 27. Rynek usług doradczych 2013 - strategia i zarządzanie (aktualizacja), www.doradca.com.pl/repository/ files/Rynek_doradztwo_w_zarzadzaniu_2013_aktualizacja.pdf [26.06.2015].
 28. Sagan M. i in., Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 4.
 29. Santamaria L., Surroca J., Matching the Goals and Impacts of R&D Collaboration, "European Management Review" 2011, No. 8.
 30. Sherif K., Xing B., Adaptive Processes for Knowledge Creation in Complex Systems: The Case of a Global IT Consulting Firm, "Information & Management" 2006, Vol. 43, No. 4.
 31. Stańczyk-Hugiet E., W poszukiwaniu renty, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
 32. Światowiec-Szczepańska, J., Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym, w: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. T. Stabryła, T. Małkus, Mfiles.pl, Kraków 2014.
 33. Thursby J.G., Thursby M.C., Who is Selling Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing, "Management Science" 2002, No. 48.
 34. Tushman M.L., Special Boundary Roles in the Innovation Process, "Administrative Science" 1997, Vol. 22, No. 4.
 35. Werr A., Stjenberg T., Exploring Management Consulting Firms as Knowlegde Systems, "Organization Studies" 2003, Vol. 24, No. 6.
 36. www.ey.media.pl/pl/press/fakty-i-liczby [24.06.2015]
 37. Zucker L., Darby M., Capturing Technological Opportunity via Japan's Star Scientists: Evidence from Japanese Firms' Biotech Patents and Products, "Journal of Technology Transfer" 2001, Vol. 26, No. 1/2.
 38. Zucker L., Darby M., Torero M., Labor Mobility from Academe to Commerce, "Journal of Labor Economics" 2002, Vol. 20, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu