BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Patrycjusz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Title
Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw
Types of Rural Areas in Poland in Terms of Level of Socio-Economic Development and Dynamics of Enterprises
Source
Wieś i Rolnictwo, 2015, nr 3 (168), s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozkład przestrzenny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Obszary wiejskie, Typologia, Przedsiębiorstwo, Analiza statystyczna
Spatial distribution, Social economic development, Regional development, Rural areas, Typology, Enterprises, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem rozważań w niniejszym opracowaniu była identyfikacja typów gmin ze względu na dynamikę występowania przedsiębiorstw w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Opisano odpowiednio cztery typy gmin: stabilnego rozwoju, niestabilnego rozwoju, powolnego rozwoju oraz gmin zamkniętych dla rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, iż rozkład przestrzenny dynamiki liczby przedsiębiorstw nie jest determinowany poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, co potwierdziła niska korelacja i niska wartość współczynnika determinacji dla modelu liniowego. Zauważono niską dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce północnej oraz w pasie gmin przygranicznych we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie typów (modeli) rozwoju społeczno-gospodarczego Polski ujawniło się wyraźnie zjawisko jego polaryzacji i koncentracji wokół aglomeracji miejskich. Wyraźnie widoczny jest podział na typy gmin stabilnego rozwoju, które zlokalizowane są głównie w zachodniej i południowej Polsce, jak również gmin niestabilnego rozwoju z dominacją lokalizacji na wschodzie kraju. (abstrakt oryginalny)

The aim of the discussion in this paper was to identify the types of municipalities due to the dynamics of the prevalence of companies with respect to the level of socio-economic development. There were described respectively 4 types of municipalities: sustainable development, unstable growth, slow growth and municipalities closed to development. As a result of statistical analysis it was found that the spatial distribution dynamics of the number of enterprises is not determined by the level of socio-economic development, which was confirmed by low correlation and low coefficient of determination for the linear model. It was noted low growth changes in the number of enterprises in northern Poland, and at the waist border communes in the eastern and north-eastern parts of the country. On the map types (models) of socio-economic development of Polish, it appeared clearly the phenomenon of the polarization and concentration around urban areas. There is a clear division between types of stable development of municipalities, which are located mainly in the western and southern Poland, as well as the municipalities of unstable development of the dominance location in the east of the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arthur B.W., 2007: Complexity and the economy. [w:] Elgar companion toneo-Schumpeterian economics, H. Hanusch, A. Pyka (red.). Edward Elgar, Cheltenham, s. 1102-1110.
 2. Domański R., 2012: Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Godlewska-Majkowska H., 2013: Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. DIFIN, Warszawa.
 4. Gorzelak G., 2003: Bieda i zamożność regionów - założenia, hipotezy przykłady. Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (11), s. 37-58.
 5. Heffner K., 2007: Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-26.
 6. Lösch A., 1954: The Economics of Location 1940. Yale University Press.
 7. Mazur M., 1999: Cybernetyka i charakter. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie.
 8. Rosner A., 2007: Zróżnicowanie dynamiki przemian na obszarach wiejskich. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Rosner A. (red.), 2000: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 10. Rosner A. (red.), Heffner K., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Rosner A., Stanny M., 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 12. Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 13. Śleszyński P., 2007: Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, t. 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 14. Śleszyński P., 2009: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne nr 3 (37)/2009, s. 5-26.
 15. Thünen J.H., 1826: Der Isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalökonomie. Hamburg. http ://www. deutschestextarchiv. de
 16. Weber A., 1929: Theory of the Location of Industries (translated by Carl J. Friedrich from Weber's 1 909 book). The University of Chicago Press, Chicago.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu