BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dzikuć Maciej (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju
The Pro-ecological Energy Economy in Agriculture and Rural Areas in Poland - It's Current State and Perspectives for Development
Source
Wieś i Rolnictwo, 2015, nr 3 (168), s. 107-115, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Energetyka, Odnawialne źródła energii
Rural areas, Energetics, Renewable energy sources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Krajowa polityka energetyczna zmierza w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji mocy wytwórczych. Istotne w tym względzie będą działania podejmowane w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich zarówno z punktu widzenia produkcji, jak i konsumpcji energii. Z jednej strony, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest uzależniony od dostępu do energii, z drugiej, energia może być produkowana przy wykorzystaniu zasobów rolnictwa. W niniejszej pracy przedstawiono stan i strukturę zużycia podstawowych nośników energii w rolnictwie w Polsce w latach 2011-2013. Określono również wyzwanie dla obszarów wiejskich w Polsce w zakresie zrównoważonej energetyki, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii; modernizacji wiejskich obiektów budowlanych w kierunku nisko energochłonności; nowych, nisko energochłonnych technologii i technik produkcji rolnej; zrównoważonej konsumpcji energii w gospodarstwach domowych rolników i innych gospodarstwach domowych osób zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce. (abstrakt oryginalny)

National energy policy is heading for increased energy security and diversification of generation capacity. Actions taken in agriculture and rural areas are of crucial importance in this respect, both from the perspective of energy production and consumption. On the one hand the development of agriculture and rural areas depends on access to energy, on the other, energy can be generated by using agricultural resources. This paper presents the state and structure of primary energy carriers consumption in agriculture over the period 2011-2013. Other issues discussed in the article include the challenge faced by rural areas regarding sustainable energy, that is renewable energy sources; modernization of rural facilities aiming at low energy consumption; new technologies and agricultural production techniques having low energy consumption; sustainable energy consumption in farms and other households located in rural areas in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banak M.J., 2010: Lokalizacja elektrowni wiatrowych - uwarunkowania środowiskowe i prawne. Człowiek i Środowisko nr 34, s. 117-128.
 2. Banasiak J., 2008: Wydajnościowa analiza w procesach eksploatacji maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza nr 4, s. 63.
 3. Chalamoński M., 2006: Efektywność termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie, K. Żarski (red.). Tuchola.
 4. Dzikuć M., 2013a: Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, vol. 18, no. 4, s. 1275-1281.
 5. Dzikuć M., 2013b: Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego. Rynek Energii nr 1, s. 56-61.
 6. Dzikuć M., Piwowar A., 2014: Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, [w:] Clou społeczne pogranicza, R. Woźniak, T. Zaborowski (red.). Wyd. Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlk., Gorzów Wlk. - Poznań.
 7. Dzikuć M., Adamczyk J., 2015: The ecological and economic aspects of a low emission limitation: A case study for Poland. International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 20, s. 217-225, DOI: 10.1007/s11367-014-0819-x
 8. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010 i 2011. GUS, Warszawa 2012, s. 217-219.
 9. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2012 i 2013. GUS, Warszawa 2014, s. 217-219.
 10. Górecka M., 2012: Główne zalecenia w projektowaniu niskoenergochłonnych domów wiejskich. Architektura nr 11, s. 38.
 11. Kapela K., Czarnocki S., 2011: Ocena wykorzystania ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza nr 9, s. 95.
 12. Kordas L., 2005: Energetyczne i ekonomiczne skutki stosowania uproszczeń w uprawie roli w zmianowaniu. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura nr 1 (1), s. 51-60.
 13. Krakowiak S., 2012: Potrzeby energetyczne polskich wsi i rolnictwa. Materiały Konferencyjne "Energetyka na terenach wiejskich", 27-28.03.2012 r.
 14. Laskowski L., 2008: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 15. Małecka I., 2006: Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragmenta Agronomica, nr 2 (90), s. 261-272.
 16. Mejro Cz., 1980: Podstawy gospodarki energetycznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 17. Ochrona Środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 228.
 18. Piwowar A., 2012: Wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce w latach 1996-2010. Inżynieria Rolnicza nr 4, s. 339-348.
 19. Piwowar A., Dzikuć M., 2013: Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1, s. 207-217.
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 21. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 2014, nr 41, s. 32.
 22. Wasa M., 2011: Pierwsza w Polsce farma PV o mocy 1 MW. Fotowoltaika nr 3, s. 12.
 23. Wójcicki Z., 2010: Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4, s. 37-47.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu