BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rejman Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Halicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nagalska Hanna (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Title
Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów
Opportunities of Traditional and Regional Foods Market in the Context of Consumer Behaviour
Source
Wieś i Rolnictwo, 2015, nr 3 (168), s. 117-132, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rynek żywności, Zachowania konsumenta, Jakość żywności
Food market, Consumer behaviour, Food quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powstanie rynku żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce jest bezpośrednim efektem integracji z UE, gdzie przyznawanie oznaczeń ChNP, ChOG i GTS jest narzędziem polityki jakości żywności. Produkcja takiej żywności sprzyja poprawie sytuacji niskotowarowych gospodarstw rolniczych i lokalnych producentów oraz zwiększaniu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionów. Na podstawie danych z badań i zawartych w literaturze tematu podjęto próbę określenia szans rozwoju rynku żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce w kontekście zachowań konsumentów. Żadna instytucja w Polsce nie monitoruje tego rynku, tymczasem kontrole Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykazują liczne przypadki nieuczciwej konkurencji. Wiedza konsumentów o znaczeniu i obszarze stosowania unijnych oznaczeń jest znikoma; większość nie wie, jakie produkty są nimi oznakowane i nigdy ich nie widziała. Znajomość polskich produktów bez podawania ich nazw respondentom ogranicza się praktycznie do oscypka, ich spożywanie jest okazjonalne: podczas wyjazdów, imprez okolicznościowych lub promujących tę żywność, a ceny w opinii konsumentów są zbyt wysokie.(abstrakt oryginalny)

The creation of traditional and regional foods market in Poland is a direct result of EU enlargement where the process of PGO, PGI and TSG certification is a food quality policy tool. The production of such products may enhance the improvement of the situation of semi-subsistence farms and small local producers, as well as increase the competitiveness and touristic attractiveness of a region. An attempt has been made to identify the opportunities for the development of traditional and regional foods market considering consumer behaviour. No institution is currently monitoring this market in Poland, while IJHARS (Agricultural and Food Quality Inspection) controls show may cases of unfair competition. Consumer knowledge about the role and use of EU certificates is scarce and most consumers do not know which products have certificates and have never seen them. Non-assisted knowledge of products is practically limited to a type of smoked mountain cheese. Consumption of products is occasional, e.g. during trips or different events, including those promoting such foods. In order to ensure that the products have a proper market position they should undergo developmental processes using marketing techniques and have the support of both companies producing and reselling retail and catering sectors, and also public institution, providing larger promotional and educational support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AND-International, 2012: Value ofproduction of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI). Survey for DG AGRI (TENDER No AGRI-2011-EVAL-04). http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita /agricoltu- ra_pesca/italia_value_of_gi-summary.pdf (dostęp: 23.10.2013).
 2. ARR 2013: Realizowane programy. http://www.arr.pl/index.php?option=com_content &view=ar- ticle&id= 175&Itemid= 181#10#10 (dostęp: 11.06.2013).
 3. ARR, 2007: Zarys kampanii informacyjnej oraz informacje dodatkowe. ARR, Warszawa. http://www.proto.pl/PR/Pdf/Zarys_kampanii_informacyjnej.pdf (dostęp: 30.05.2013).
 4. Batyk I.M., Smoczyński S.S., 2009: Czy produkcja żywności regionalnej może być szansą rozwoju obszarów wiejskich? Biuletyn Naukowy UWM, 30, s. 115-118.
 5. Borowska A., 2007: Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań. Grant Fundacji "Fundusz Współpracy". http://www.agro-smak.org.pl/in- dex/?id=2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070 (dostęp: 25.08.2014).
 6. Byszewska I., 2009: Żywność tradycyjna i regionalna nie tylko dla koneserów. Fresh & Cool Market, 1, s. 18-24.
 7. DOOR Database, 2014: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html (dostęp: 1.09.2014).
 8. DG AGRI, 2010: Polityka jakości Unii Europejskiej: produkty regionalne i tradycyjne. Newsletter, 2010. ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/newsletter-2010_pl.pdf (dostęp: 25.08.2014).
 9. EC, 2012: Europeans 'Attitudes Towards Food Security, Food Quality and the Countryside. Special Eurobarometer 389/Wave EB77.2 - TNS Opinion & Social. http://ec.europa.eu/public_opi- nion/archives/ebs/ebs_389_en.pdf (dostęp: 28.09.2014).
 10. Gębarowski M., 2010: Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, 272, Zarządzanie i Marketing z. 17, s. 115-120.
 11. Kowalczyk S., 2012: Wprowadzanie do obrotu produktów regionalnych i tradycyjnych. Seminarium "Wymagania przy wprowadzaniu na rynek żywności lokalnej", POLAGRA, Poznań. http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Seminarium-Wprowadzanie-do-obrotu-zy- wnosci-lokalnej (dostęp: 25.08.2014).
 12. Kühne B., Vanhonacker F., Gellynck X., Verbeke W., 2010: Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumer's acceptance? Food Quality and Preference, 21, 6, s. 629-638.
 13. Markowicz M., 2011: Postawy wybranej grupy konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej. Praca magisterska, Zakład Wyżywienia Ludności, WNoŻCiK SGGW, Warszawa.
 14. Oleniuch I., 2008: Promocja podkarpackich produktów tradycyjnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka". Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, s. 48.
 15. PIPRiL, 2014: Produkty posiadające znak "Jakość Tradycja ". http://www.produktyregionalne.pl/ja- kosc.php?body=article&name=produkty-posiadajace-znak&lang=pl (dostęp: 19.09.2014).
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Dziennik Urzędowy UE L 343/1, 14.12.2012.
 17. Rybowska A., Chełstowska K., 2007: Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów, VIII (4), s. 166-168.
 18. Sajdakowska M., 2010: Nowe trendy w konsumpcji. Konsument a żywność tradycyjna. Niepublikowane materiały, WNoŻCiK SGGW, Warszawa.
 19. Vanhonacker F., Verbeke W., Guerrero L., Claret A., Contel M., Scalvedi L., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Sulmont-Rosse C., Raude J., Granli B., Hersleth M., 2010: How European Consumers Define the Concept of Traditional Food. Evidence from a Survey in Six Countries. Agribusiness, 26, 4, s. 453-476.
 20. Weichselbaum E., Benelam B., Soares Costa H., 2005: Traditional foods in Europe. Synthesis Report No. 6, EuroFIR Project Management Office/British Nutrition Foundation, Norwich.
 21. Włochyńska A., 2009: Uwarunkowania podażowo-popytowe na rynku spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. Praca magisterska, Zakład Wyżywienia Ludności, WNoŻCiK SGGW, Warszawa.
 22. Żakowska-Biemans S., Kuc K., 2009: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), s. 105-114.
 23. Żakowska-Biemans S., Kuc K., 2008: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka". Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, s. 68.
 24. www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tra- dycyjnych/ (dostęp: 26.08.2014).
 25. www.produktyregionalne.pl/onas.html (dostęp: 26.08.2014).
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu