BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murawski Jakub (Politechnika Warszawska), Jacyna-Gołda Ilona (Politechnika Warszawska)
Title
Problem wyznaczania optymalnej lokalizacji terminali transportu intermodalnego
Intermodal terminal location problem
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 605-614, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Transport intermodalny, Terminale intermodalne, Modele lokalizacji, Optymalizacja
Intermodal transport, Intermodal terminals, Location models, Optimalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozbudowa sieci terminali przeładunkowych transportu intermodalnego jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju zintegrowanego systemu transportowego zarówno w Polsce jak i w Europie. W artykule opisano problematykę wyznaczania optymalnej lokalizacji intermodalnych terminali przeładunkowych. Skupiono się na przeanalizowaniu uwarunkowań technicznych, technologicznych i ekonomicznych jakie muszą zostać uwzględnione przy kształtowaniu sieci transportowej dla transportu intermodalnego. Ponadto artykuł zawiera krótki przegląd literatury dotyczący możliwych metod rozwiązania przedmiotowego problemu optymalizacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Evolution of transshipment terminals network for intermodal transport is necessary in order to maintain development of integrated transportation system in Poland as in Europe. The article describes intermodal terminals location problem (ITLP ). Authors focused on analysis regarding technical, technological and economic requirements, which have to be consider during shaping transportation network for intermodal transport. Moreover the article includes short literature study about available methods allowing to find optimal solution for described research problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Arnold P., Peeters D., Thomas I.: Modelling a rail/road intermodal transportation system, Transportation Research Part E 40, 255-270, 2004.
 2. Arnold P., Peeters D., Thomas I., Marchand H.: For an optimum location of the intermodal centers of transshipment: Formulation and extensions, The Canadian Geographer 45 (3), 427-436, 2001.
 3. Ishfaq R., Sox C. R.: Intermodal logistics: the interplay of financial, operational and service issues. Transportation Research Part E 46, 926-949, 2010.
 4. Jacyna I.: Metoda projektowania sieci logistycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawa doktorska, OWPW, Warszawa 2011.
 5. Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. OWPW, Warszawa 2009.
 6. Jacyna M. (red.), Merkisz-Guranowska A., Jacyna-Gołda I., Kłodawski M., Jachimowski R.: Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki, OWPW, Warszawa 2014.
 7. Limbourg S., Jourquin B.: Optimal rail-road container terminal locations on the European network. Transportation Research Part E 45, 551-563, 2009.
 8. Mindur L. (red): Technologie transportowe. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014.
 9. Racunica I., Wynter L.: Optimal location of intermodal freight hubs. Transportation Research Part B 39, 453-477, 2005.
 10. Sirikijpanichkul A., Van Dam K. H., Ferreira L., Lukszo Z.: Optimizing the Location of Intermodal Freight Hubs: An Overview of the Agent Based Modelling Approach. Journal Of Transportation Systems Engineering And Information Technology 7 (4), 71-81, 2007.
 11. Sorensen K., Vanovermeire C., Busschaert S.: Efficient metaheuristics to solve the intermodal terminal location problem. Computers & Operations Research 39, 2079-2090, 2012.
 12. Stokłosa J.: Transport intermodalny. Technologia i organizacja. Innovatio Press, Lublin 2011.
 13. Wronka J.: Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Wyd. Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 2002.
 14. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 15. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 16. Terminology on combined transport, European Conference of Ministers of Transport, European Commission, New York - Geneva 2001.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu