BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nassery Farid (Politechnika Krakowska), Dudek Marcin (Politechnika Krakowska)
Title
Logistyka przepływu ruchu w konfiguracyjnej teorii Space Syntax
Logistics of traffic flow in configuration Space Syntax theory
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 626-638, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Logistyka, Analiza przestrzenna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Ruchliwość przestrzenna
Logistics, Spatial analysis, Modeling of time-space, Spatial mobility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ten omawia ogólnie podstawowe założenia teorii Space Syntax, jej praktyczne zastosowanie w projektowaniu, a także wybrane przykłady wykorzystania przy użyciu programu UCL Depthmap. Teoria Space Syntax dotyczy zasad i czynników wpływających na rozkład ruchu w przestrzeni, a tym samym możliwość świadomego projektowania owego ruchu w sposób po żądany przez właściciela przestrzeni. Zakłada ona, iż intensywność występowania aktywności ludzkiej, w dużej mierze stanowi pochodną konfiguracji przestrzeni architektonicznej lub urbanistycznej. Stosujące ją programy komputerowe pozwalają m.in. na bazie p łaskich planów określić czy ruch w obiekcie będzie rozkładać się płynnie. Przykładem takiego programu jest UCL Depthmap pozwalający na symulację rozkładu ruchu w analizowanej przestrzeni. Umożliwia to wytypowanie obszarów najbardziej atrakcyjnych dla użytkowników. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania zasad teorii Space Syntax w logistyce projektowania ruchu, zarówno pieszego jak i kołowego, w celu poprawienia atrakcyjności i dostępności miejsc w projektowanych założeniach. Zaprezentowano badania, w eryfikujące wyniki analiz opartych na teorii Space Syntax porównując je z rzeczywistością. Przedstawiono także możliwości praktycznego zastosowanie tych analiz w logistyce ruch przy projektowaniu przestrzeni architektonicznych. Analizy istniejących przestrzeni komercyjnych przeprowadzone w programie UCL Depthmap pozwalają zrozumieć, dlaczego w niektórych miejscach inwestycje są dochodowe, a w innych zaś łatwo plajtują. (abstrakt oryginalny)

An article discusses the basic assumptions of the Space Syntax theory, its practical employ in the design and some examples of the use whith using the UCL Depthmap. Space Syntax theory concerns the principles and factors affecting the distribution of traffic in space, and thus the possibility of conscious design of this movement as desired by the owner of th e space. It presupposes that the intensity of the p resence of human activity is largely due of the configuration of architectural or urban space. Computer programs that use it, allow, among others flat - based plans specify how the movement of the object will be spread out smoothly. An example of this kind program is UCL Depthmap allows to simulate traffic patterns in the design space. This allows you to nominate the areas most attractive to users. An article presents the possibilities of using the principles of Space Syntax theory in logistics design of traffic, both pedestrian and vehicular, in order to improve the attractiveness and availability of venues on the proposed projects. Presented research to verify the results of analyzes based on the theory of Space Syntax, comparing them with reality. It's presents the possibility of practical application of these studies in logistics traffic during designing architectural spaces. Analysis of existing commercial space done in the UCL Depthmap possible to understand why in some places investments are profitable, and in others it can easily fall. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Biedrzycka A., 2007. Nowa Huta - architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków, 54 - 56.
 2. Bonarka City Center [online]. Bełchatów 2009. WebMediaTech. [dostęp: 16.11.2014] Dostępny w Internecie: www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/bonarka-city-center,b1675
 3. Chwalba A., 2004. Dzieje Krakowa. T. 6. Wydawnictwo Literackie Kraków, 206 - 232.
 4. Galeria Kazimierz [online]. Bełchatów 2010. WebMediaTech. [dostęp: 16.11.2014] Dostępny w Internecie: www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/galeria-kazimierz,b834
 5. Galeria Krakowska [online]. Bełchatów 2009. WebMediaTech. [dostęp: 16.11.2014] Dostępny w Internecie: www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/galeria-krakowska,b714
 6. Hajok, D., Kursa, M., Nowe centrum Krakowa czyli marzenie o Manhattanie [online]. Kraków 2013. Wyborcza.pl - Kraków. [dostęp: 15.12.2013] Dostępny w Internecie: http://krakow.gazeta.pl/krakow/
 7. Hillier B., Hansos J., The Social Logic of Space, Cambridge University Press Cambridge 1984
 8. Hillier B., Space is the Machine a configurational theory of architecture. Cambridge University Press Cambridge 1996
 9. Hillier B., The art of place and the science of space. [w:] "World Architecture" 11/2005 Special Issue on Space Syntax Beijing, 96-102
 10. Hillier B., Vaughan L., The city as one thing. [w:] "Progress in Planning", 67 (3), University College London, London 2007.
 11. Hillier, B., The genetic code for cities. In Complexity theories of cities have come of age. University of Technology Delft 2009 [12] Intro to Space Syntax. Day 1. [online]. New York 2012. Slideboom. [dostęp: 05.11.2014] Dostępny w Internecie: www.slideboom.com/presentations/292558/Intro-to-Space-Syntax_Day-1
 12. Intro to Space Syntax. Day 1. [online]. New York 2012. Slideboom. [dostęp: 05.11.2014] Dostępny w Internecie: www.slideboom.com/presentations/292558/Intro-to-Space-Syntax_Day-1
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu