BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Bogdan (Agencja Nieruchomości Rolnych), Świętochowski Leszek (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Title
Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
Management of Real Estate of the Agricultural Property Stock of the State Treasury
Source
Wieś i Rolnictwo, 2015, nr 3 (168), s. 157-172, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nieruchomości gruntowe, Prywatyzacja rolnictwa, Dzierżawa gruntów
Ground real estate, Privatization of agriculture, Land lease
Note
streszcz., summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,2 mln ha, w tym 2,6 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą w tym zakresie. Przedmiotem rozdysponowania jest również infrastruktura, głównie przejęta wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr). Pozostałe 1,5 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji głównie w drodze sprzedaży. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ok. 150 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy lub wyłączania z nich części gruntów. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą zarówno o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości, jak i wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości po 22 latach funkcjonowania Agencji. (abstrakt oryginalny)

The article tries to evaluate the Agricultural Property Agency's activity to date regarding its statutory requirements and permanent disposal of property in particular. The dominant form of disposal of real estate is sale. From the beginning of the Agricultural Property Agency's activity, 3.2 mln ha of land have been permanently allocated, of which 2.6 mln ha were sold. The subject of privatisation is also infrastructure of state farms taken over by the Agency to the Agricultural Property Stock. The remaining 1.5 mln ha are subject to further privatisation, in particular by sale. Each year land within leasing is decreasing approximately by 150 th ha due to such factors as the terminations of leasing contracts and the exclusions parts of land being in lease. The analysis was based on the data of the Agricultural Property Agency's activity reports, internal studies and available scientific literature. The presented results prove the Agency's huge involvement in the process of privatisation of agricultural property and other processes which accompany permanent disposal of property after 22 years of the Agency's functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Górecki J., 2014: Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś i Rolnictwo nr 3 (148).
  2. Góral J., Kulawik J., 2014: Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie; prezentacja na Konferencji "Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE" OSSA Congress k. Rawy Mazowieckiej.
  3. Kulawik J., 2012: WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. Rolnik Dzierżawca nr 1 (178), s. 49.
  4. Podgórski B., Świętochowski L., 2014: Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i Rolnictwo nr 2 (163).
  5. Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B., 2014: Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW (grudzień 2014).
  6. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994-2014).
  7. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.).
  8. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z poźn. zm.).
  9. Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu