BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołuj Artur (Cracow University of Economics), Frączek Jarosław (University of Agriculture in Krakow)
Title
Road Projects Designing in Rural Areas versus Community Participation : the Case Study of Construction Planning the Western Bypass of Myślenice and Bysina
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1463-1474, rys., bibliogr. 16 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna, Zarządzanie drogami, Infrastruktura transportu, Społeczności lokalne, Studium przypadku
Spatial planning, Spatial policy, Road management, Transport infrastructure, Local community, Case study
Note
summ.
Abstract
The main subject of this study was the analysis of the spatial and engineering aspects of planning, which has direct application in decision making and emphasizing the role of citizens in the investment processes. The authors made an analysis of the proposed bypass road of Myślenice. It was suggested to shift the roadway to the north, which would provide a better access to the plough-lands, which would be better utilised. Such alternation was proposed according to the expectations of local inhabitants. Taking into account opinions of local communities, it was found that the route of the western bypass road of Myślenice city can be excluding the areas of Bysina village. What is also important proposed solution requires lower outlays than the primordial version of this investment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson S.J., (1993). Economic Impact of Highway Bypasses, In Transportation Research Record 1395. Transportation Research Board, Washington, D.C.
 2. Bloustein E.J., (2005) A Before-and After Evaluation of Bypass Roads in New Jersey, Alan M. Voorhees Transportation Center, Rutgers - The State University of New Jersey, New Jersey.
 3. Burtanówna J. (1933). Geologia okolic Myślenic na zachód od Raby. PTG nr 9.
 4. Głażewski M. Nowocień E. Piechowicz K, (2010). Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Wydanie 1, Warszawa.
 5. Hołuj A., (2012). Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013r., Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, (red).Harańczyk A., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,, cz. II, t. CXL, Warszawa.
 6. Hołuj A., Lityński P., (2015). Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina, (w:) Kudłacz T., Hołuj A., (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Hołuj D., 2015) Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej, (w:) Kudłacz T., Hołuj A., (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 8. Legutko-Kobus P., (2013) Akceptacja i społeczne przyzwolenie dla wdrażania rozwoju zrównoważonego, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, Tom CLII, PAN, Warszawa.
 9. Legutko-Kobus P., (2011).Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce regionalnej i lokalnej - czynnik czy bariera rozwoju, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Lityński P., (2015). Suburban vs. Urban Fringe Entities' Willingness to Pay for Amenities. Case of the Cracow City, Poland, Journal of Urban and Regional Analysis, vol. VII, 1.
 11. Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., (2012). Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Młodożeniec W.S., (2010) Budowa Dróg, podstawy projektowania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 13. Raport (2011) Raport oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko "Budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny", wykonany na zlecenie Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice; 19.05.2011 r. znak: MI.GOS. 6220.5.
 14. Rolla S., Rolla M. Żarnoch W. (1988). Budowa dróg cz. I. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Wydanie drugie.
 15. Sedno, (2013)Myślenicki Miesięcznik Powiatowy, Myślenice, Marzec.
 16. Complex improvement of safety and transport in Myślenice city and commune-Construction of the western bypass of Myślenice and Bysina" (UMiGM 2012)
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.105
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu