BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny-Koładka Katarzyna (University of Agriculture in Krakow), Jastrzębski Bartłomiej (University of Agriculture in Krakow), Malinowski Mateusz (University of Agriculture in Krakow)
Title
Characteristics of Illegal Dumping Sites : Case Study : Watercourses
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1475-1484, fot., rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Gospodarka odpadami, Składowiska odpadów, Studium przypadku
Waste management, Landfill sites, Case study
Note
summ.
Abstract
Illegal waste deposition in places unadapted for this purpose poses a hazard to the natural environment. Each year over 10 000 illegal dumping sites are liquidated in Poland. The areas where illegal landfills occur are most frequently situated in the vicinity of waste management plants, wastelands, roadsides, byways or unfenced private plots (particularly on the city outskirts), forests and water courses. Despite of the changes introduced in recent years in the system of municipal solid waste management in Poland, which in the first place aimed to prevent formation of illegal dumps, such places still arise causing pollutant emission into the atmosphere. The aim of the paper was conducting an analysis of the existing illegal dumping sites in Krosno commune (Podkarpackie voivodship). The investigations were conducted along the selected stretches of the Wisłok and Lubatówka rivers. The analyses were carried out in three measurement series during the period from March to October 2014. As results from the analyses, new illegal dumping sites arise all the time in the water courses in Krosno city and a majority of them can be easily identified in this area. Glass and plastics have the biggest share in the morphological composition of the waste deposited on them. Illegal dumps differ with their area and dispersion of waste. It is worth noting that several of those were identified directly in the water course.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act (2015). Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Act. 2015, item. 87)
 2. Brach, M., Wiśniewski, M. (2012). Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie nadleśnictwa Stankowizna. Roczniki Geomatyki. X,5 (55). s. 37-45
 3. CSO (2015b). http://stat.gov.pl/bdl/app/wybrane_cechy.dims?p_id=265325&p_ token=-2000866634 - - accessed 15.03.2015
 4. CSO (2015a). Central Statistical Office. Infrastruktura komunalna w 2014 r. Warszawa.
 5. CSO (2014). Central Statistical Office. Infrastruktura komunalna w 2013 r. Warszawa.
 6. CSO (2013). Central Statistical Office. Infrastruktura komunalna w 2012 r. Warszawa.
 7. CSO (2012). Central Statistical Office. Infrastruktura komunalna w 2011 r. Warszawa.
 8. Filipiak, P., Dusza, E., Kuglarz, K., Kuźniar, J., Ćwirko, K. (2007). Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne. SKN Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie. s. 9
 9. Gajda, A., Plaza, M. (2008). Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik., Prace i materiały Muzeum im. Szafera. Tom 18. s. 55-62
 10. Golimowski, J., Lisiewicz, M., Gawryś, M. (2003). Deposition of lead, cadmium, copper and zinc with sediment dust in the vicinity of a landfill. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGIV Land Reclam. 34: 15-23.
 11. Kanecka-Geszke, E., (2005). Wpływ składowiska odpadow komunalnych w okolicy Piły na zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach. Rocz. AR w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Roln. 26, 365: 187-192.
 12. Kaszubkiewicz, J., Gałka, B., Kawałko, D. (2011). Wpływ legalnych i nielegalnych składowisk odpadów na otaczające gleby w powiecie jeleniogorskim i wrocławskim. Roczniki Gleboznawcze. Tom LXII, No 2, s. 179-188.
 13. Kolanowski, B., Wiśniowski, J. (2012). Ocena wielkości i położenia dzikich śmietnisk w Puszczy Białej w gminie Ostrów Mazowiecka zaliczanej do obszaru Natura 2000. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2/I/2012, s. 99-107
 14. Kuczek, M. (1987). Dzikie wysypiska śmieci w Ochotnicy Górnej jako przykład antropogenicznych zmian środowiska geograficznego. Praca magisterska, maszynopis IGUJ, Kraków.
 15. Malinowski, M. (2011). Changes in municipal waste management following the amendment of the act on maintaining the cleanliness and order in communes. Infrastructure and ecology of rural areas. Nr 12/2011. Kraków. s. 103-115.
 16. MPO (2014). http://www.mpo.krakow.pl/aktualnosci/pozimowe-sprzatanie-drogchodnikow-i-placow-w-krakowie - accessed 14.03.2014
 17. Niedźwiecki, E., Protasowicki, M., Meller, E., Tomza, A. (2003). Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 493, 3: 817-823.
 18. Wojtczak A. (2015). Selektywnie o PSZOK-ach. Dwa lata po "rewolucji śmieciowej" http://portalkomunalny.pl/selektywnie-o-pszok-ach-dwa-lata-po-rewolucjismieciowej-323428/2/ - accessed 24.09.2015
 19. Zabłocki, Z., Podlasińska, J., Kruczek, I. (2011). Charakterystyka nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 283 (17), s. 41-50
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.106
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu