BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołuj Artur (Cracow University of Economics), Frączek Jarosław (University of Agriculture in Krakow)
Title
The Importance of the Measurement and Analysis of Vehicle Traffic Volume for Designing Road Infrastructure : a Case Study of Bysina
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1485-1495, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Infrastruktura drogowa, Analiza ruchu drogowego, Budownictwo drogowo-mostowe, Ochrona środowiska
Road infrastructure, Road traffic analysis, Road-bridge construction, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
The aim of this study is to analyse the intensity of traffic in the village of Bysina taking into account, that local municipality is planning to build ring road of Bysina nearby. Conducted traffic measurements confirmed that existing transit route - the county roadNo.K1935is characterized by allow transit traffic with a relative stabilization of its level in the various periods of the year. In addition, there is no increased arduousness at night and during all the days off from work. The discussion was also subjected to an assessment of the accuracy of the report on environmental impact of one particular road investment. Basing on authors research, there was found that the report should not be used as the ultimate document judging the road usefulness.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Breheny M., (1992). Sustainable Development and Urban Form, Pion, London.
 2. Bloustein E.J., (2005). A Before-and After Evaluation of Bypass Roads in New Jersey, Alan M. Voorhees Transportation Center, Rutgers - The State University of New Jersey, New Jersey.
 3. Collins M, Weisbrod G., (2000).Economic Impact of Freeway Bypass Routes in Medium Size Cities", Economic Development Research Group.
 4. Handy S., Kubly S, Oden M., (2002). The Economic Impacts of Highway Relief Routes on Small Communities: Case Studies From Texas", Center for Transportation Research, University of Texas at Austin.
 5. Hołuj A., (2012). Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013r., Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, (red). Harańczyk, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,, cz. II, t. CXL, Warszawa.
 6. Hołuj A., (2013). Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym (przypadek Krakowa),(w:) Gospodarka regionalna i lokalna a zrównoważony rozwój, (red.) Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, T. CLII, Warszawa.
 7. Kuciński K., Kudłacz T., Markowski T., Ziobrowski Z., (2002). Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni; Studia KPZK tom CXI, Warszawa.
 8. Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (2012). Prawo zagospodarowania przestrzeni. LEX Warszawa.
 9. Markowski T. (2011). Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem(w:)System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Markowski T., Żuber P., PAN, KPZK, Studia, vol. CXXXIV, Warszawa.
 10. Markowski T. (red.), (2009). Nowa urbanistyka - nowa jakość życia. Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka urbanisty nr 14, Warszawa.
 11. Rakoczy B., (2010). Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 12. Rolla S., Rolla M. Żarnoch W. (1988).Budowa dróg cz. I. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Wydanie drugie.
 13. Raport (2011) Raport oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko (2011). "Budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny", wykonany na zlecenie Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice; 19.05.2011 r. znak: MI.GOS. 6220.5.
 14. Szafranko E. (2010). Procedura związana z przygotowaniem inwestycji drogowej w świetle specustawy, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 2, Politechnika Krakowska, Kraków.
 15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. 2015 poz. 774.
 16. Zeman-Miszewska E., (1996). Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych. Założenia modelowe. AE Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.107
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu