BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz-Lomott Marietta (Uniwersytet Gdański)
Title
Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym - stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II
Small Mutual Insurance Companies on the European Insurance Market: Current State and Prospects Arising from Solvency II Directive
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 265-278, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Dyrektywy WE
Insurance market, Insurance company, EC directives
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie cech charakterystycznych i zasad funkcjonowania małego TUW-u w teorii oraz na europejskim rynku ubezpieczeniowym, a także wskazanie szans i zagrożeń w kontekście dyrektywy Wypłacalność II. Opracowanie zawiera analizę krytyczną dorobku literatury polskiej i obcej związanej z tematyką wzajemności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem małego TUW-u, a także analiza regulacji prawnych właściwych małym TUW-om w poszczególnych państwach członkowskich. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i analiza dotychczasowych i przyszłych rozwiązań prawnych wskazują, iż kontynuacja tej formy, zwolnienie jej z reguł nowego systemu wypłacalności i zbudowanie wewnętrznych, krajowych reguł działania małego TUW-u może potencjalnie stać się szansą dla wzajemności ubezpieczeniowej w tej właśnie formie. (fragment tekstu)

All the features of mutuality are most pronounced in small mutuals. This article aims to identify the characteristics and principles of operation of a small mutuals in theory and practice of insurance market. The article also identifies opportunities and threats in the context of Solvency II. Both theoretical considerations and analysis of legal solutions indicate that the continuation of this form, the exemption from the rules of the new solvency system and build internal, national rules of action, could potentially be an opportunity for mutual insurance in the form of a small mutual. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broek S., Buiskool B.-J., Vennekens A., van der Horst R., Study on the current situation and prospect of mutual in Europe. Final report, Panteja 2012.
 2. Cafiero C., Capitanio C., Cioffi F., Coppola A., Risk and Crisis Management in the Reformed European Agricultural Policy, "Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie" 2007, No. 55.
 3. Carson J. M., Forster M. D., McNamara M. J., Changes in Ownership Structure: Theory and Evidence from Life Insurers Demutualization, "Journal of Insurance Issues" 1998,Vol. 21, No. 1.
 4. Convey M., No Rating Bias Found Against Mutuals, "National Underwriter" 2000, Vol. 104,No. 40.
 5. Fama F., Jensen M. C., Separation of Ownership and Control, "Journal of Law and Economics"1983, Vol. 26.
 6. Global Mutual Market Share 2012, International Cooperative and Mutual Insurance Federation(ICMIF) 2014.
 7. Janowicz-Lomott M., Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności. Finanse i informatyka w zarządzaniu - wybrane aspekty,"Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2007, nr 3.
 8. Janowicz-Lomott M., Sytuacja ubezpieczeń wzajemnych na światowym rynku ubezpieczeń,"Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2011, nr 175.
 9. Kamiński M., Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, "Rozprawy Ubezpieczeniowe"2013, nr 15.
 10. Lamm-Tennant J., Starks L. T., Stock Versus Mutual Ownership Structures: The Risk Implications,"The Journal of Business" 1993, nr 66.
 11. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Lex Wydawnictwo Prawnicze, Sopot 1998.
 12. Lowett L., De Minimis Not Curat Praetor: How the Solvency II Directive Exempts the Very Small Insurers, "Financieel Forum/Bank En Financiewezen" 2010, No. 4.
 13. Mayers D., Smith C. W., Managerial Discretion, Regulation, and Stock Insurer Ownership Structure, "The Journal of Risk and Insurance" 1994, No. 61.
 14. Mayers D., Smith C. W., Ownership structure across lines of property-casualty insurance,"Journal of Law and Economics" 1988, No. 31.
 15. Mutual Insurance Companies. The regulatory, financial and fiscal arrangements, AISAM 2009.
 16. Mutual insurance in figures, AISAM 2007.
 17. Panko R., Measuring the Mutuals, "Best's Review. Life/Health Edition" 1999.
 18. Podstawy ubezpieczeń tom III - Przedsiębiorstwo, red. J. Monkiewicz, Poltext,Warszawa 2003.
 19. Smith BD., Stutzer M., A Theory of Mutual Formation and Moral Hazard with Evidence from the History of the Insurance Industry, "Review of Financial Studies" 1995, No. 8.
 20. Sulewski P., Majewski E., Meuwissen M., Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako form aograniczania ryzyka w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 2.
 21. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie prawnym (stan i perspektywy),red. T. Sangowski, AE Poznań, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu