BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce
Insurance Against Theft of Movable Cultural Property in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 279-294, wykr., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Zabytki, Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy
Monuments, Insurances, Insurance market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ubezpieczenie zabytków kultury jest obszarem mało rozpoznanym od strony rynku ubezpieczeniowego. W literaturze przedmiotu spotykamy się sporadycznie z publikacjami poświęconymi ubezpieczeniom różnych dzieł sztuki. Celem artykułu jest przedstawienie skali kradzieży ruchomych zabytków kultury w Polsce, a następnie wskazanie warunków objęcia tych dóbr ochroną ubezpieczeniową. W artykule postawiono tezę, że objęcie ochroną ubezpieczeniową dziedzictwa narodowego jest możliwe. Jako metodę badawczą przyjęto analizę dostępnych danych statystycznych dotyczących kradzieży dzieł sztuki. Autor pragnie zwrócić uwagę zakładom ubezpieczeń majątkowo-osobowych i na ten obszar ryzyka. (fragment tekstu)

Insurance coverage is one of the methods of providing security for movable cultural property. The article discusses the scale of the( of such objects in Poland and methods of valuation for the purposes of determining the sum of insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bowring J., Ubezpieczenie dzieł sztuki - uwagi ogólne, w: Rynek sztuki. Aspekty prawne,red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 2. Flisak D., Wywóz dóbr kultury za granicę, "Gazeta Antykwaryczna" 2008, nr 11, s. 7.
 3. Fyderek N., Eksperci rynku sztuki w Polsce - sytuacja prawna i praktyka, w: Rynek sztuki.Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 4. Geppert E., Z zagadnień ubezpieczeń dzieł sztuki, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1975,nr 11.
 5. Gredka I., Klauzula mienia odzyskanego w umowie ubezpieczenia dóbr kultury, w: Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2011.
 6. Gredka I., Ubezpieczenia dóbr kultury w zbiorach prywatnych, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2012, nr 2.
 7. Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 8. Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością kryminalną skierowaną przeciwko dobrom kultury w 2000 r., "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 1.
 9. Informacja na temat zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w 2009 r.,"Cenne, Bezcenne, Utracone" 2010, nr 1.
 10. Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach2004-2005, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 11. Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 2005-2006, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2007, nr 1.
 12. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999-2001, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2002, nr 1.
 13. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w 2002 r., "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2003, nr 1-2.
 14. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999-2001, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2002, nr 1.
 15. Informacje KGP: Przestępczość przeciwko dobrom kultury, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2012, nr 1 (70).
 16. Jaworski M., Polisa na obraz, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 3.
 17. Kiziniewicz A., Ile są te nasze zabytki warte - materialnie i niematerialnie?, "Nieruchomości"2013, nr 5.
 18. Korzeniowska-Marciniak M., Gdzie szukać skradzionych dziel sztuki, "Gazeta Antykwaryczna"2002, nr 6.
 19. Krochmal A., Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 20. Leszczyński M., Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościoła katolickiego, "Muzealnictwo" 2008, nr 49.
 21. Likowski J. A., Jak ubezpiecza się dzieła sztuki, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 2.
 22. Marcinkowska M., Cenne dzieła sztuki w łapach złodziei w Paryżu, "Cenne, Bezcenne,Utracone" 2010, nr 3.
 23. Ogrodzki P., Kradzieże dzieł sztuki i ich zwalczanie w Czechach, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2001, nr 6.
 24. Ogrodzki P., Przestępczość przeciwko zabytkom. Krótka charakterystyka problemu. Stan na rok 2010, "Cenne, Bezcenne, Utracone", Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,Warszawa 2010.
 25. Ogrodzki P., Rzeczoznawcy Ministra Kultury powołani, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2005, nr 3.
 26. Paczulski W., Współpraca administracyjna państw członkowskich przy licencjonowaniu wywozu dóbr kultury z Unii Europejskiej, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2005, nr 4.
 27. Paczulski W., Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury w Unii Europejskiej, "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 28. Wiąckowski J., Bogdański B., Techniczne możliwości zabezpieczeń obiektów sakralnych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 10, 11, 12.
 29. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 r. z późn. zm.
 30. Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.
 31. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003, nr 162,poz. 1568 z późn. zm.
 32. Rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę, Dz. U. 2004, nr 84, poz. 789 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu