BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzka Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jankowska Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
System zarządzania jakością wody pitnej w Polsce
Management System of Drinking Water Quality in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 221-230, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Woda, Wodociągi
Quality management, Water, Waterworks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną prowadzone jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Są one zobowiązane przepisami prawa do zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i o należytej jakości. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest w Polsce przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Systematyczną kontrolę wody przeprowadza powiatowy inspektor sanitarny. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi monitoring kontrolny średnio 4 razy w roku w każdym wodociągu, natomiast monitoring przeglądowy raz w roku.(abstrakt oryginalny)

Collective drinking water supply is carried out by water and sewage companies. They are obliged by law to ensure of water supply in a continuous way with adequate quality. Supervision of the water quality intended for human consumption in Poland is be held State Sanitary Inspection. Systematic water control is carried out by the district sanitary inspector. District Sanitary- -Epidemiological Station conducts control monitoring an average 4 times a year in each water supply while revision monitoring once a year.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergel T., Pawełek J., Rułka Z., Turbidity of Water Provided by the Water Supply Systems in the Malopolskie Voivodeship, "Ochrona Środowiska", nr 4/2009.
 2. Bergel T., Kudlik K., Physical, Chemical and Bacteriological Efficiency of Dyna Sand Filters in the Water Treatment Plant Supplying Municipal Water to Nowy Sącz, "Ochrona Środowiska", nr 4/2011, vol. 33.
 3. Dz.U. nr 212 poz. 1263.
 4. Dz.U. nr. 61, poz. 417.
 5. Dz.U. nr 85, poz.729. art. 1.
 6. Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 7. Dz.U. nr 72, poz. 466.
 8. Gromiec M., Postanowienia traktatu akcesyjnego i zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do UE w zakresie jakości zasobów, "Gospodarka Wodna", nr 4/2004.
 9. Guidelines for Drinking-Water Quality, WHO, Geneva 2004.
 10. Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody: podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, PWN, Warszawa 2007.
 11. Mizera A., Woda do picia i na potrzeby gospodarcze, "Aura", Kraków, nr 2/2002.
 12. Piekutin J., Evaluation of the notable water quality provided by rural, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", nr 6/2012.
 13. Radzka E., Rymuza K., Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jako ści wody pitnej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(91) 2013.
 14. Ramowa Dyrektywa Wodna UE, nr 2000 60 WE.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417).
 16. Włodyka-Bergier A., Bergier T., The occurrence of haloacetic acids in Krakow water distribution system, "Archives of Environmental Protection", nr 37 (3)2011.
 17. www.gis.gov.pl
 18. Zięba Z., On the Quality of Driking Water in Poland, "Ochrona Środowiska", nr 3(58)1995. Słowa kluczowe: woda pitna, struktura organizacyjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu