BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroziewski Marian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych oraz klimatu moralnego organizacji
Authenticity of the Attitudes of Decision-Makers in Public Administration Institutions as a Factor in Their Level of Moral Competences as Well as the Moral Climate of an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 21-36, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Menedżer, Osobowość kierownika, Kompetencje kierownicze, Etyka biznesu, Moralność, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Manager, Manager personality, Managerial competencies, Business ethics, Morality, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule o charakterze teoretyczno-badawczym przedstawiono analizę autentyczności liderów w ujęciu społecznie pozytywnym i toksycznym. Ukazano czynniki kształtujące autentyczność liderów, jej wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji. Na podstawie korelacji rang Spearmana określono siłę i kierunek jej oddziaływania na poziom rozwoju moralnego (typ etycznego zachowania organizacji) badanych instytucji administracji publicznej oraz siłę jej zależności z poziomem kompetencji moralnych decydentów ocenianych organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article of a theoretical and research character presents the analysis of the authenticity of the leaders in socially positive terms and in terms of being socially toxic. It shows the factors shaping the authenticity of the leaders, its influence on the efficiency of the organization. Determining the strength and direction of its impact on the level of moral development of the institutions of public administration and the strength of its relationship to the level of moral competence of decision-makers of the studied organizations was based on Spearman's rank correlation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Bastian V.A., Burns N.R., Nettelbeck T., Emotional intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive abilities, "Personality and Individual Differences" , nr 39, 2005.
 3. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.
 4. Churchland P.S., Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2013.
 5. Cooper R.K., Sawaf A., EQ inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Studio EMKA, Warszawa 2000.
 6. Czyżowska D., O związkach miedzy rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi, "Roczniki Psychologiczne", t. XIV, nr 2, 2011, s. 123-139.
 7. Flis M., Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna. Z wyborem pism, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2001.
 8. Galata S., Sztuka zarządzania organizacjami. Zasady, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006.
 9. Goffe R., Jones G., Autentyczne przywództwo, "Harvard Business Review Polska", nr 44, 2006.
 10. Gohm C.J., Corser G.C., Dalsky D.J., Emotional intelligence under stress: Useful, unnecessary, or irrelevant, ,,Personality and Individual Differences", nr 39, 2005.
 11. Hordyńska M., Rola menedżera w budowaniu wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy. T. 1. Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 5, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.
 12. Jak rozbroić swoich wrogów? Strategie obrony przed "terrorystami psychicznymi", "Świat Wiedzy", nr 9, 2012, s. 66-71.
 13. Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska J.Z., Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2010.
 14. Kuc B.R., Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
 15. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki prowadzenia interesów i skutecznie zarządzać, Wydawnictwo PURANA, Wrocław 2007.
 16. Lin C.Y.-Y., Liu F.-C., A cross-level analysis of organizational creativity climate and perceived innowation, "European Journal of Innovation Management", vol. 15, nr 1, 2012.
 17. Maksimowicz-Ajchel A., Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 18. Mroziewski M., Autentyczność i inteligencja emocjonalna jako determinanty przywództwa menedżerów, "Humanizacja Pracy", nr 4-5, 2010.
 19. Mroziewski M., Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Włocławek 2014.
 20. Mroziewski M., Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (30), 2014.
 21. Przywództwo a inteligencja emocjonalna, "Zarządzanie na Świecie", nr 1, 1999.
 22. Psychologia, Red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1975.
 23. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 24. Strus W., Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Wydawnictwo Liberi Liberi, www.LiberiLiberi.pl, data dostępu: 26.10.2014.
 25. Toor S.R., Ofori G., Leadership for future construction industry: Agenda for authentic leadership. "International Journal of Project Management", 2008, nr 26.
 26. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, "Dziennik Ustaw", Nr 157, poz. 1240, 2009.
 27. Welch J.S., Jack I Suzy Welch, Jak zrobić karierę, "Gazeta Wyborcza", Mój Biznes, 15.09.2009.
 28. Wojcieszke B., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu