BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prokopowicz Dariusz (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku), Domańska-Szaruga Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe
Macroeconomic Crisis Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 37-48, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Globalizacja, Koniunktura gospodarcza, System finansowy, Bezpieczeństwo finansowe, Zarządzanie w kryzysie
Globalization, Business trends, Financial system, Financial security, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne i biznesowe, przebiegające w wymiarze globalnym, przyczyniły się do znacznej modyfikacji współczesnych dominujących struktur rynkowych i systemów finansowych. Procesy te stanowiły sprzyjające uwarunkowania dla wzrostu tendencji do globalizacji ekonomicznej gospodarki światowej jak również internacjonalizacji rynków finansowych. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku w sektorze prywatnym, przerodził się w kryzys finansów publicznych wielu krajów, głównie rozwiniętych i do chwili obecnej został już zasadniczo zażegnany. Zastosowane mechanizmy antykryzysowe w publicznych i rynkowych systemach finansowych sukcesywnie zbliżają do siebie model anglosaskiego i europejskiego systemu finansowego i wpisują się w te procesy jako kolejny determinant globalizacji ekonomicznej. Polska gospodarka od dwudziestu sześciu lat również podlega współczesnym trendom globalizacji ekonomicznej, wykazuje jednak dość dużą odporność na niekorzystne efekty będące pochodną kryzysu finansowego.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to link the current development of financial systems with the contemporary process of economic globalization. The global change which has been taking place since the last half of the past century in social and economic, political and business spheres contributed to a significant modification of the dominant modern market structures and financial systems. These processes constituted favourable conditions for the growth of the economic globalization in the world economy as well as the internationalization of financial markets. The financial crisis that began in 2008 in the private sector turned into a crisis of public finances in many - mainly developed - countries, but until now it has been basically resolved. The anti-crisis tools used in the public and market financial systems gradually bring together the Anglo-Saxon and European models of financial systems and act within these processes as another determinant of economic globalization. For the last twenty six years the Polish economy has also been subjected to the modern trends of economic globalization, but it seems to be in moderately good shape and up to now has been basically resistant to the adverse effects of the financial crisis of 2008.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Pietrzak B., Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Banki w strefie euro pod ścisłym nadzorem EBC, Portal finansowy "eGospodarka", 12.09.2012, (www.egospodarka.pl)
 3. Bukowski S. (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Coraz lepsze dane z USA w cieniu klifu, Portal finansowy "eGospodarka", 21.12.2012, (www.egospodarka.pl).
 5. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.
 6. Domańska-Szaruga B., Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union, [w:] B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 7. Domańska-Szaruga B., Common banking supervision within the financial safety net, [w:] The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Wydawnictwo Chartridge Books Oxford, Oxford 2013.
 8. Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 9. Ekonomiści MFW o błędach polityki zaciskania pasa, Portal finansowy "eGospodarka", 7.01.2013, (www.egospodarka.pl).
 10. FED uruchamia nieograniczony czasowo program luzowania ilościowego, Portal finansowy "eGospodarka", 13.09.2012, (www.egospodarka.pl).
 11. Fila J., Filipiak B., System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 12. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 13. Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 137.
 14. Millet D., Touissant E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Seria Biblioteka Le Monde Diplomatique, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 15. Pietrzak M., Seria dobrych danych z USA, Portal finansowy "eGospodarka", 28.12.2012, (www.egospodarka.pl).
 16. TOWARDS A GENUINE ECONOMIC AND MONETARY UNION, Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, Brussels, 26 June 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents /131201_en.pdf
 17. Siwiński W., Wójtowicz D., Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 18. Świderska J., Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu