BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ryzyko w sektorze publicznym
Risk in the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 49-50, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Gospodarka kreatywna
Public sector, Risk, Risk management, Creative economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne organizacje narażone są na coraz większe ryzyko. Główną przyczyną są procesy globalizacji, nowoczesna i kreatywna gospodarka oraz wszechobecna informatyzacja społeczeństwa. Ryzyko pojawiło się także w sektorze publicznym. Celem niniejszego opracowania jest diagnoza zmian zachodzących w specyficznym obszarze, jakim jest administracja publiczna, oraz charakterystyka najważniejszych rodzajów ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Modern organizations are exposed to an increasing risk. The main reason for this situation are the processes of globalization, modern and creative economy and ubiquitous computerization of society. The risk also appeared in the public sector. The aim of this study is to diagnose the changes in the specific area which is the public administration and the characteristics of the main types of risk.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A., Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych, [w:] Kuciński K. (red.), Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
  2. Bobińska B., Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji "otwartych naklienta", http://fir.zpsb.pl/sites/fir.zpsb.pl/files/artykul/pdf/fir_2012_01_ bbobinska.pdf (dostęp: 20.06.2014).
  3. Brol M., Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/7_M.Brol_Przyczyny_trudnosci owe_we_wspolpracy....pdf (dostęp: 20.06.2014).
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Kleer J., Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa 2005.
  6. Kuciński K., (red.), Miasto jako analog przedsiębiorstwa. Inspiracje dydaktyczne i badawcze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  7. Oleński J., Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, http://www.e-administracja.org.pl/baza_wiedzy/ pliki/Olenski_Jozef_outsourcing.pdf (dostęp: 20.06.2014).
  8. Zimniewicz K., Współczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
  9. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu