BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ koncentracji sektora bankowego na poziom kosztów pracy w bankach w Polsce w latach 1997-2014
The Impact of the Banking Sector Concentration on the Labour Cost in Polish Banks in the Years 1997-2014
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 69-78, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Koszty pracy, Koncentracja
Banking sector, Labour costs, Concentration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań zależności pomiędzy średnimi kosztami pracy w sektorze bankowym a stopniem jego koncentracji w Polsce w latach 1997-2013. Wykorzystując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model regresji wielorakiej stwierdzono, że wyższa koncentracja sektora sprzyjała obniżeniu średnich kosztów pracy. Koszty te wzrastały natomiast wraz ze spadkiem koncentracji i wzrostem konkurencji. Wyższe średnie koszty pracy pojawiały się w okresach, gdy tempo wzrostu aktywów sektora bankowego wyprzedzało tempo wzrostu PKB, generując silniejszą presję konkurencyjną, a także w przypadku konieczności większego finansowania się banków depozytami sektora niefinansowego. Przyspieszony wzrost gospodarczy i towarzyszący mu rozwój technologiczny umożliwiały bankom obniżanie kosztów pracy, pozwalając na większą automatyzację działalności banków poprzez użycie bankowości internetowej i mobilnej, a także nowoczesnych systemów płatniczych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the examination of the relationship between the average labour costs and the degree of concentration of the banking sector in Poland in 1997-2014. Using the quarterly banking and macroeconomic data and the multivariate regression model it was found that banks lower average labour cost with the higher concentration of the banking sector. Whereas these costs increased with decreasing concentration and increasing level of competition. The higher average labour costs occurred when the growth rate of banking sector assets exceeded the GDP growth, generating increased competitive pressure, and when banks requested more funding from deposits of the nonfinancial sector. Accelerated economic growth and the accompanying technological developments allow banks to lower labor costs, due to greater automation of banking activities, the use of internet and mobile banking, as well as modern payment systems.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amel D., Barnes C., Panetta F., Salleo C., Consolidation and efficiency in the financial sector: a review of the international evidence, Banca d'Italia, Rzym 2002.
 2. Druga Dyrektywa Bankowa nr 89/646/EWC z dnia 15 grudnia 1989 roku w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe, zasad licencjonowania banków, ustalania ich progowego kapitału założycielskiego oraz zasad prowadzenia działalności z zakresie usług bankowych (Dz.U. L 386 z 30.12.1989).
 3. European Central Bank, Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term, ECB, Frankfurt, Occasional Paper - February 1999.
 4. Heiney J., Consolidation, asset size, distribution, and employment in the U.S. banking industry, Journal of Business & Economics Research, 2008, vol. 6, no. 1.
 5. Heiney J., The effect of consolidation on employees in the U.S. banking industry, Journal of Business & Economics Research, 2009, vol. 7, no. 3.
 6. ILO, The employment impact of mergers and acquisitions in the banking and financial services sector, International Labour Organization, Geneva, Report for discussion at the Tripartite Meeting on the Employment Impact of Mergers and Acquisitions in the Banking and Financial Services Sector, Sectorial Activities Program TMBF 2001.
 7. Narodowy Bank Polski, Banki spółdzielcze w Polsce, NBP, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
 8. Narodowy Bank Polski, Rozwój system finansowego w Polsce w 2011 r., NBP, Warszawa 2012.
 9. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 17 marca 1993 r. (Dz.U. L 1 z 03.01.1994, s. 572).
 10. Sytuacja finansowa banków. Synteza. Warszawa, Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego, edycje w latach 1999-2013.
 11. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252).
 12. Weber T., The impact of mergers and acquisitions on employees in the financial services sector, The Friedrich Ebert Foundation 2000 http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/01546.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu